Daily Archives: 3 февруари 2008

Нова процедура по наблюдение на пазарите на потребителски стоки

Европейската комисия въвежда нова процедура по наблюдение на пазарите на потребителски стоки (Consumer Market Watch), която ще позволи да се проучва от гледна точка на потребителите по какъв начин функционират пазарите в различните отрасли на икономиката.

Процедурата се състои от две фази. Първата представлява глобално наблюдение на пазарите за продажба на дребно по отношение на 5 показателя от ключово значение за потребителите – цени, подадени жалби, процент на заменени стоки, удовлетворение на потребителите и безопасност, като целта е откриването на евентуално неправилно функциониране на пазара.

Втората фаза на процедурата се състои в целево проучване на пазара и предприемане на коригиращи мерки. Процедурата ще допълни мерките по контрол и анализ, предложени по повод скорошния процес на преглед на единния пазар.

Обществено обсъждане на проект за малкия бизнес

Европейската комисия започна обсъждане на проект за малкия бизнес, чиято цел е да се идентифицират всички препятствия пред развитието на малките и средни предприятия (МСП) в Европейския съюз с помощта на всички заинтересувани групи.

Резултатите от общественото обсъждане ще послужат на ЕК при подготовката на т. нар. Документ за малкия бизнес – законодателни предложения за намаляване на административните процедури, подобряване на достъпа на МСП до европейските програми, увеличаване на дела им в договорите за обществени поръчки и намаляване на пречките за трансгранични дейности, включително чрез Европейски статут за малко предприятие.

Онлайн обсъждането е достъпно до 31.03.2008 г. тук.