Daily Archives: 7 февруари 2008

Мрежа за бизнеса – Enterprise Europe Network

Европейската комисия обяви старта на Enterprise Europe Network – над 500 центъра за контакт в услуга на предприемачите в Европа. В тези центрове се предлага пълен набор от услуги за подпомагане на МСП.
„Enterprise Europe Network“ предлага следните услуги:
1. Подпомагане на дружествата да излязат на международния пазар
2. Подкрепа за иновации, нови продукти и възползване от възможностите в рамките на единния пазар
3. Достъп до европейски проекти и финансиране от ЕС
4. Информиране на Комисията за резултатите от дейността на центровете и проблемите на МСП

Mрежата може да се използва оттук.

Препоръка на ЕК относно ограничаване на риска от употреба на определени химически вещества

Европейската комисия дава Препоръка  относно мерки за намаляване на риска от веществата пиперазин, циклохексан, метилен-дифенил-диизоцианат, 2-бутин-1,4-диол, метилоксиран, анилин, 2-етил-хексилакрилат, 1,4-дихлоробензен, 3,5-динитро-2,6-диметил-4-третичен-бутил-ацетофенон, ди-(2-етил-хексил)фталат; фенол; 5-третичен-бутил-2, 4, 6-тринитро-m-ксилен.

Препоръката е съпроводена от оценка на риска от употреба на веществата и стратегиите за неговото ограничаване.