Daily Archives: 12 февруари 2008

Най-бедните региони в Европейския съюз

Най-бедните региони в Европа според Евростат са в България, Полша и Румъния. В България най-бедни са Северозападен и Южен централен район за планиране (27% от средния БВП по ППС за ЕС-27). Най-богат е централен Лондон (303% от средния БВП по ППС за ЕС-27).

Проучване на ЕК за връзката между организираната престъпност и корупцията

Европейската комисия публикува работен документ, който ще послужи като основа на по-задълбочено проучване на връзките между две опасни явления – корупцията и организираната престъпност. Според Комисията съществува и „корпоративно“ измерение на понятието организирана престъпност, свързано най-вече с организацията на финансови престъпления.

Една от целите на проучването е и изработването на методи за статистически анализ на тези явления.

Предложения за изменения на Процедурния правилник на СЕО

Предложени са две изменения на Процедурния правилник на Съда на Европейските общности (СЕО) – относно езиковия режим, приложим към производството за преразглеждане и един по-голям проект относно процедурата за преразглеждане на решенията на Първоинстанционния съд.

Основните моменти:

  • Определя се съставът, на който се възлага да реши дали дадено решение на Първоинстанционния съд ще бъде преразгледано – председателя на Съда и четирима от председателите на състави от петима съдии;
  • Определят се правилата за уведомяване на Съда от Първоинстанционния съд за подлежащите на преразглеждане решения;
  • Уредена е процедурата за отправяне от първия генерален адвокат на предложение за преразглеждане на решение на Първоинстанционния съд.

Предложението за езиковия режим се прави отделно, защото той може да се променя само по реда за изменение на Статута на СЕО – с решение на Съвета, прието с единодушие по искане на Съда и след консултиране на Европейския парламент и Комисията. Другите предложения в Процедурния правилник могат да се приемат от СЕО с одобрението на Съвета.