Daily Archives: 14 февруари 2008

Първото българско преюдициално запитване

Вече е достъпен текстът на първото българско преюдициално запитване до Съда на Европейските общности. Препращащ съд е Софийския градски съд, страни в главното производство са ищеца Апис-Христович ЕООД и ответника Лакорда АД.

Основните въпроси са как да се тълкуват и разграничат понятията „постоянно пренасяне“ и „временно пренасяне“, както и тълкуване на понятието „извличане в съществена в количествено отношение част“ според Директива 96/9/ЕО за правна закрила на базите данни.

Оценка на програмата за сближаване

Европейската комисия оцени актуализираната програма за сближаване на България за периода 2007-2010 г. Програмата за сближаване е важен инструмент за подготовка за приемането на общата европейска валута.

Препоръките към България:

  • да продължи да избягва приемането на проциклична насока на фискалната политика, с цел да се подпомогне задържането на съществуващите външни дисбаланси, по-специално чрез спестяване на приходите от всяко преизпълнение на бюджетните прогнози и спазване на таваните за разходите;
  • да предприеме политики за задържане на инфлационния натиск, включително чрез допринасяне за умереност на заплатите благодарение на предпазлива политика в областта на заплатите на публичния сектор и запазване на конкурентоспособността;
  • да увеличи в още по-голяма степен ефективността на публичните разходи, по-специално чрез пълно прилагане на програмното бюджетиране, засилване на административния капацитет и реформа на системата на здравеопазване.

Съвет за европейското научноизследователско пространство

Създава се с Решение на Европейската комисия. Основни задачи:

  • да уведомява Комисията относно осъществяването на европейското научноизследователско пространство;
  • по молба на Комисията или по своя собствена инициатива да дава становище относно осъществяването на европейското научноизследователско пространство;
  • да представи на Комисията годишен доклад за настоящото състояние на европейското научноизследователско пространство.

Разширяване на правото на жалба за пречки пред търговията с трети страни

С изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (СТО), се разширява предметния обхват на правото на жалба за вреди, настъпили от пречки пред търговията, въздействащи върху пазара на трета страна.

Вече няма да е необходимо позоваване на многостранно търговско споразумение. Целта е да се осигури право на защита за предприятията във връзка със сключените от ЕО двустранни търговски споразумения, които надграждат споразуменията под егидата на СТО.