Daily Archives: 15 февруари 2008

България в Информационното табло на вътрешния пазар

Според последния преглед на вътрешния пазар от Европейската комисия, известен като Internal Market Scoreboard („Информационно табло на вътрешния пазар“) България и Румъния заслужават специално отбелязване, тъй като са успели бързо да транспонират повечето от достиженията на общностното право за вътрешния пазар. И двете държави-членки вече постигнаха целта за 2009 г. със своя среден дефицит от 0,8 % в транспонирането.

Причината за този висок резултат се дължи до голяма степен на процеса на преговори за присъединяване и подготовка за присъединяване след подписване на договора. Повече за обясненията на този процес – от Ulrich Sedelmeier тук.

Предложение за промяна на режима на акцизните стоки

ЕК предлага изменения в вътреобщностната търговия с акцизни стоки. По-важните предложения са:

  • Имплементиране на компютърната система за движение и контрол върху акцизни стоки за електронна обработка на декларирането, мониторинга и разтоварването на акцизни стоки, за които все още не е платен акциз;
  • Опростяване и либерализация на правилата за превоз и употреба на акцизни стоки, за които вече е заплатен акциз в друга държава-членка.