Daily Archives: 19 февруари 2008

Предложения за реформи на вътрешния пазар на стоки

Европейската комисия предлага две групи мерки за подобряване на правната уредба на вътрешния пазар по отношение на търговията със стоки.

Първата група мерки се отнасят до регулацията на вътрешния пазар и предвиждат:
1. Правна рамка за акредитация и координация на дейността на контролиращите съответствието на стоките органи, лаборатории и т.н. на европейско ниво;
2. Обща правна рамка за мониторинг на вътрешния пазар на стоки;
3. Подобряване на информираността относно CE маркировката;
4. Постепенно изграждане на хоризонтална правна рамка по отношение на търговията със стоки във вътрешния пазар.

Втората група мерки се отнася до подобряване на достъпа до пазара за отделни групи продукти:
1. Премества се тежестта на доказване от вносителя към националния орган при отказ за допускане на пазара на съответните стоки;
2. Създаване на продуктови контактни точки във всяка държава-членка, които да предоставят информация за техническите изисквания към стоките и съответните контакти на компетентните органи в другите държави-членки.