Daily Archives: 20 февруари 2008

Декларация на ЕП за злоупотребата с власт от страна на големите супермаркети

Декларация, подписана от 439 депутати от Европейския парламент, призовава „ГД „Конкуренция“ да проучи последиците от концентрацията в сектора на супермаркетите в ЕС върху малките предприятия, доставчиците, работниците и потребителите и най-вече да направи оценка на всички злоупотреби с покупателната способност, които биха могли да последват от подобна концентрация.

Също така депутатите искат от Комисията да предложи подходящи мерки, включително регламенти, за предпазване на потребителите, работниците и производителите от всякакъв вид злоупотреба с господстващо положение или отрицателни последици, установени в хода на въпросното проучване.

Декларацията е ненормативен акт на ЕП, приеман по реда на чл. 116 от Правилника за дейността на ЕП. Декларацията се счита за приета, ако е подписана от повече от половината от членовете на ЕП.

Промени относно мястото на доставка на услуги и режима на възстановяване на ДДС

В Официален вестник са обнародвани две Директиви по отношение на режима на ДДС.

По-важни са измененията на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги. Приема се принципът, че мястото на доставка на услуги на данъчнозадължено лице, действащо като такова, е мястото, където това лице е установило стопанската си дейност. Ако услугите се предоставят в постоянен обект, който се намира на място различно от мястото, където е установена стопанската дейност, мястото на доставка на тези услуги е мястото, където се намира този постоянен обект.

Предвидени са и няколко важни изключения относно услуги, свързани с недвижими имоти, транспортни услуги, ресторантьорски услуги, електронни услуги. Тези правила влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Втората Директива се отнася до определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка.

За да получи възстановяване на ДДС в държавата-членка по възстановяване, данъчнозадълженото лице, неустановено в тази държава-членка, подава заявление за възстановяване по електронен път, като го представя в държавата-членка, в която е установено, посредством електронен портал. Правилата ще се прилагат за заявления за възстановяване, подадени след 31 декември 2009 г.