Daily Archives: 22 февруари 2008

Съобщение на ЕК за възможни способи за борба с ДДС измамите при доставка на стоки

Европейската комисия в Съобщение до Съвета предлага два алтернативни способа за превенция на измамите с ДДС при доставки на стоки в общността. И двата предвиждат значителни изменения на съществуващия режим.

Първият вариант предвижда въвеждането на обща ставка при вътреобщностни доставки на стоки от 15%. С нея се облага доставката в страната по произхода. След това, ако ставката в страната на получателя е по-висока, се начислява разликата между тази ставка и начисления вече 15% ДДС. Ако ДДС в страната на получателя е по-нисък от 15%, лицето, което осъществява вътреобщностно придобиване, получава право на данъчен кредит.

Вторият вариант предвижда т. нар. Reverse Charge System – при която данъчно задълженото лице, което следва да плаща данъка, е получателят на доставката, в случай, че е регистриран по ДДС.

Предложенията са обосновани от ЕК с констатацията, че отделните държави-членки са неспособни да се справят сами с ДДС измамите, които използват слабостите на вътрешния пазар. Комисията иска по-нататъшни политически насоки от Съвета във връзка с направените констатации и предложения.