Daily Archives: 27 февруари 2008

Предложения за подобряване на финансовата регулация

Европейската комисия предлага мерки по отношение на т.нар. държавни инвестиционни фондове, както и общи мерки за подобряване на финансовата стабилност.

По отношение на държавните инвестиционни фондове ЕК предлага:

 • ангажимент за поддържане на открита инвестиционна рамка в ЕС и извън него, включително в трети държави, в които действат ДИФ;
 • подкрепа за многостранни действия в рамките на международни организации като МВФ и ОИСР;
 • използване на съществуващи инструменти на равнище на ЕС и на държавите-членки;
 • спазване на задълженията по Договора за ЕО и на международните ангажименти, например в рамките на СТО;
 • минимални стандарти за пропорционалност и прозрачност.

Комисията иска също така Европейският съвет да подкрепи серия от насоки за действие по отношение финансовата стабилност:

 • подобряване качеството на информацията, предоставена от агенциите за кредитен рейтинг, като се предприемат регулаторни мерки, ако агенциите не го направят доброволно;
 • актуализиране на счетоводните правила и за оценяване, така че, да бъде предоставена пълна информация за излагането на банките и другите финансови институции на задбалансови елементи;
 • насърчаване на бързото и пълно разкриване на загуби от страна на финансовите институции;
 • подобряване на системи за ранно предупреждение относно финансовата стабилност;
 • засилване на ефективността на мрежите в ЕС от служби за финансов надзор и осигуряване на засилен и ефективен контрол върху трансграничните групи;
 • работа върху обща рамка за оценяване на последиците върху системите от потенциална криза.

Безпрецедентна глоба за Microsoft

Европейската комисия налага глоба в размер на 899 млн. евро (1,3 млрд. долара) на американската компания Microsoft поради неизпълнение на решението на Комисията от март 2004 г. Според ЕК нарушението се състои в определяне на необосновани цени за определен вид документация за сървъри.

Решението на Комисията от 2004 г. беше обжалвано от Microsoft, но беше потвърдено от Първоинстанционния съд през септември 2007 г. Комисарят Круз посочва, че Microsoft е първата компания, която не е изпълнила диспозитива на решение за установяване на нарушение на конкуренцията в над 50-годишната история на Европейските общности.

Според ЕК за този период Microsoft се е възползвал неправомерно от незаконосъобразния си отказ да разкрие на разумна цена техническа информация, която да позволи създаването на конкурентни продукти, работещи с операционната система Windows.

Глобата е за периода юни 2006 – октомври 2007 г. ЕК вече глоби Microsoft с 280 млн. евро за периода преди това.

Напомням, че Microsoft е обект на ново разследване на Комисията.

Трета Директива за либерализация на пощенските услуги

Директива 2008/6/ЕО внася изменения в Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността. Предвижда се цялостно премахване на законово установения монопол върху пощенските услуги в държавите-членки до 31 декември 2010 г.