Daily Archives: 6 март 2008

Пети доклад за европейското гражданство

Чл. 22 от ДЕО изисква от Европейската комисия да докладва на на всеки три години за прилагането на разпоредбите на част втора от ДЕО, която се отнася за гражданството на Европейския съюз.

Петият доклад прави оценка на прилагането на тези разпоредби за периода от 1 май 2004 г. до 30 юни 2007 г.

Най-важното според мен е посочването на практиката на СЕО (дела C-456/02 Trojani и C-209/03 Bidar), че гражданите на Съюза, които пребивават законно в държава-членка, могат да разчитат на член 12 от ДЕО (забрана за дискриминация на национална основа) във всички положения, попадащи в материалноправния обхват на законодателството на ЕО, включително положенията, свързани с правото на свободно движение и пребиваване в друга държава-членка.

Повишаване на способността на Европейския съюз за отговор при бедствия

Съобщение на Европейската комисия, в което се предлага Европейският съюз да повиши способностите си за осигуряване на гражданска защита и хуманитарна помощ.

Конкретните предложения:

• Трансформиране на Механизма на Общността за сътрудничество в областта на гражданската защита (Център за мониторинг и информация-ЦМИ) в истински Оперативен център и подсигуряването му с резервни ресурси, т.е. модули в режим на готовност или допълнителни европейски ресурси.
• Засилване на хуманитарната помощ чрез попълване на съществуващите пропуски при доставките, повишаване на цялостната способност за отговор (и по-специално придвижването на ООН и Червения кръст) и подобряване на координацията с различните участници в сферата на хуманитарната помощ.
• Създаване на Общоевропейска мрежа за обучение в отговор на бедствия, изградена на опита на държавите-членки при обучението по гражданска защита.
• Повишаване на мерките за подготовка при бедствия както в рамките на ЕС, така и в трети държави, подобряване на системите за ранно предупреждение (напр. за цунамита в Средиземно море) и използване на единната европейска система за спешни повиквания 112.
• Горещ призив към засилено междуинституционално сътрудничество с прилагане, когато е целесъобразно, на съвместно планиране и сформиране на оперативни екипи за справяне с конкретни бедствия, включващи различни инструменти.