Daily Archives: 7 март 2008

Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права

С Многогодишната рамка се определят тематичните области, по които ще работи Агенцията, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007, за периода 2007-2012 г.

Те са:

• расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост;
• дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация и насочена срещу лица, принадлежащи към малцинства, както и всяка комбинация на тези основания (множествена дискриминация);
• обезщетение на жертви;
• правата на детето, включително закрила на децата;
• убежище, имиграция и интеграция на мигрантите;
• визи и граничен контрол;
• участие на гражданите на Съюза в демократичното му функциониране;
• информационно общество, и по-специално зачитане на личния живот и защита на личните данни;
• достъп до ефикасно и независимо правосъдие.

Агенцията за основните права е консултативен орган, но нейните становища и препоръки ще се използват широко в законодателния процес.