Daily Archives: 11 март 2008

Предложения за намаляване на административния товар през 2008 г.

Европейската комисия прави следните предложения за намаляване на административния товар за бизнеса в държавите-членки през 2008 г.:

• По-малко преводи на документи при регистрация на клонове на дружества в други държави;
• По-малко изисквания за осчетоводяване на приходите на МСП;
• Улесняване на въвеждането на пазара на ново телекомуникационно оборудване;
• Намаляване на документооборота по въвеждане на лекарствени средства на пазара на общността;
• Намаляване на задължения на МСП по статистическата отчетност за Intrastat;
• Уточняване на противоречиви регулации за някои органични вещества, батерии, нишесте;
• Само едно плащане за публично обявяване на информация за търговска регистрация.

Доклад за общата система за преференции

Общата система за преференции (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) е най-старата и най-щедра схема, прилагана във всички системи за преференции на развитите страни, улесняваща търговията със 178 развиващи се страни. Целта и е да подпомогне развиващите се страни да намалят бедността, както и да насърчи устойчивото развитие и доброто управление, като спомогне за генерирането на доходи посредством интеграция в международната търговия чрез предоставяне на по-добър достъп до пазарите на ЕС.

Общия режим на ОСП включва около 6 400 продукта от около 10 000 тарифни позиции на ЕС; от тях около половината се ползват от безмитен достъп. Режимът за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+) позволява безмитен достъп до пазара на ЕС на всички стоки, включени в общата схема ОСП. Понастоящем режимът ОСП+ включва 15 страни. Системата „ВОО“ предоставя на 50 най-слабо развити страни безмитен достъп до ЕС за всички продукти, с изключение на оръжие и боеприпаси и 41 тарифни позиции за селскостопански продукти, основно ориз и захар, които ще бъдат либерализирани през 2009 г.

Докладът на Европейската комисия разглежда всичките три режима на ОСП; обхваща период от три години от 1 януари 2004 г. до 31 декември 2006 г.