Daily Archives: 12 март 2008

50 години Европейски парламент

Европейският парламент чества 50 години от първата сесия на Европейската парламентарна асамблея, която се провежда от 19 до 21 март 1958 г. в Страсбург. Парламентът представя четири речи от тържествени заседания, които маркират и развитието на институцията.

Европейският парламент е институцията на Европейския съюз, която претърпя най-съществени изменения на правноорганизационната си уредба – по отношение на своя състав и правомощия. Тенденцията е еднопосочна – увеличаване на законодателните правомощия на ЕП в процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

На страницата на Европейския парламент – хронология и интересни факти. Мога да препоръчам и книгата за Европейския парламент на Rittberger, защото е изключително богата на исторически материал, както и тази на Hix, Noury и Roland.

Дебат за агенциите в ЕС

Европейската комисия призовава да се създаде междуинституционална работна група, с цел формулирането на основни правила, приложими за всички видове агенции в институционалния механизъм на Европейския съюз.

Според ЕК е необходимо изграждането на ясна и последователна визия за бъдещото място на агенциите в управлението на Европейския съюз.

Двата основни типа агенции – регулаторни и изпълнителни – имат различни характеристики и повдигат различни въпроси. Регулаторните агенции изпълняват във всеки конкретен случай разнообразни специфични функции, заложени в собствените им учредителни актове. Те са независими органи и притежават юридическа правосубектност. Повечето се финансират от бюджета на ЕС и, в някои случаи, пряко от получавани такси и плащания. Не съществуват общи правила, регулиращи създаването и функционирането на тези агенции.

За разлика от регулаторните агенции изпълнителните агенции се създават в съответствие с приетия през 2002 г. регламент на Съвета с по-тясно дефинираната задача да помагат в управлението на програми на Общността. Те са изцяло подчинени на Комисията.

Списък на агенциите и повече за техните правомощия – тук.