Daily Archives: 13 март 2008

Практически указания към страните относно съдебното производство пред Съда на публичната служба

Днес в Официален вестник – Практически указания към страните относно съдебното производство пред Съда на публичната служба. Практическите указания обхващат както писмената, така и устната фаза на производството пред Съда на публичната служба на ЕС – от подаването на жалбата до закриването на съдебното заседание.

Съдът на публичната служба е компетентен да разглежда като първа инстанция споровете между Общностите и техните служители, по силата на член 236 ЕО. Съдът на публичната служба е компетентен да разглежда спорове, страни по които са някои специфични категории служители и по-специално служителите на Евроюст, Европол, Европейската централна банка, и Службата за хармонизиране във вътрешния пазар (СХВП).