Daily Archives: 17 март 2008

Заключения от пролетното заседание на Европейския съвет

Заключения на Европейския съвет от заседанието на 13-14 март 2008 г. в Брюксел. По-важните акценти са:

1. Новият цикъл на Лисабонската стратегия – 2008-2010 г.

Фокусът тук е върху изпълнението на заложените цели; за целта ще се насърчава многостранния мониторинг, обмен на добри практики, децентрализация на управлението, стремеж към макроикономическа стабилност. Конкретни приоритети по отношение на икономиката, базирана на знанието, са постигането на инвестиции в научна и развойна дейност от 3% от БВП, насърчаване на мобилността и взаимодействието бизнес-наука. По отношение на малките и средните предприятия (МСП) усилията ще бъдат концентрирани върху намаляване на административния товар чрез законодателен инструмент за малките и средни предприятия. Европейският съвет счита, че въпросите относно икономическите и социални ефекти на миграцията от трети страни следва да се разглеждат в контекста на предложенията на Европейската комисия за обща миграционна политика.

2. Климат и енергетика

Европейският съвет счита, че направените от Европейската комисия предложения за намаляване на емисиите парникови газове в изпълнение на насоките от предишното пролетно заседание на Европейския съвет през 2007 г. следва да бъдат приети най-късно в началото на 2009 г., като се отчетат спецификата в икономическото развитие и изискването за устойчив икономически растеж. Европейският съвет подчертава важността на следващия Стратегически енергиен преглед (който ще бъде публикуван през ноември 2008 г.), който ще бъде в основата на новия План за действие в областта на енергетиката за периода след 2010 г. Европейският съвет насърчава ЕК да проучи доколко създаването на преференциални ДДС режими може да насърчи използването на съоръжения и продукти с по-висока енергийна ефективност.

3. Стабилност на финансовите пазари

Европейският съвет призовава към подобряване и конвергенция на основните правила и стандарти за надзор на финансовите пазари, както и въвеждането на системи за ранно предупреждение за предстоящи финансови кризи.

4. Средиземноморски съюз

Европейският съвет одобрява принципно идеята за Средиземноморски съюз, който да включва държавите-членки на Европейския съюз и държавите от Средиземноморския басейн.