Daily Archives: 19 март 2008

Всички получатели на селскостопански помощи от ЕС да бъдат обявени до април 2009 г.

Според новите правила, приети днес с Регламент от Европейската комисия, всички получатели на плащания от Европейския съюз за селскостопанска дейност и за развитие на селските райони ще бъдат обявени в подробности. До 30 април 2009 г., пълното име/наименование и община, а където е наличен и пощенският код на всеки получател ще бъдат публикувани ясно и хармонизирано на управлявани на национално ниво интернет страници, снабдени с опция за търсене, което ще направи обществено достояние сумите, получени от граждани и фирми. Сумите ще бъдат разпределени по директни плащания на земеделските стопани и други мерки за подпомагане.

По линия на политиката за развитие на селските райони, която се финансира съвместно от ЕС и националните правителства, информацията ще обхваща едновременно средствата от ЕС и тези от правителството. Тя ще бъде предоставяна ежегодно не по-късно от 30 април, като ще се отнася до предходната финансова година и ще трябва да остане на интернет страницата две години след датата на първоначалното ѝ публикуване. Освен това Европейската комисия ще притежава своя собствена интернет страница с препратки към всяка от националните страници.

Становище на Съвета на ЕС относно актуализираната програма за сближаване на България за 2007-2010 г.

Обнародвано е Становището на Съвета на ЕС относно актуализираната програма за сближаване на България за 2007-2010 г. Програмата за сближаване е важен инструмент за подготовка за приемането на общата европейска валута.

Основните препоръки на Съвета почти съвпадат с вече направената оценка от ЕК.

Решения за Европейските партньорства с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово и Партньорството за присъединяване с Македония

В Официален вестник са обнародвани Решения относно принципите, приоритетите и условията, на Европейското партньорство съответно с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово и Партньорството за присъединяване с Македония.

Европейските партньорства се определят като средство за осъществяване на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани. Партньорството за присъединяване на Македония отразява статуса й на държава – кандидат за членство.

Приоритетите са подбрани въз основа на това, че е реалистично да се очаква от съответната държава да ги изпълни или да постигне съществен напредък по тях през следващите няколко години. Прави се разграничение между краткосрочни приоритети, които се очаква да бъдат изпълнени в рамките на една до две години, и средносрочни приоритети, които се очаква да бъдат изпълнени в рамките на три до четири години. Приоритетите се отнасят както до законодателството, така и до неговото прилагане.

Регламент за общи правила в областта на гражданското въздухоплаване

Обнародван е Регламент (ЕО) № 216/2008, който се установяват общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и се създава Европейска агенция за авиационна безопасност.

Регламентът се прилага по отношение на:

а) проектиране, производство, поддръжка и експлоатация на въздухоплавателни продукти, части и прибори, както и персонал и организации, участващи в проектирането, производството и поддръжката на такива продукти, части и прибори;
б) персонал и организации, участващи в експлоатацията на въздухоплавателното средство.

Европейската агенция за авиационна безопасност има следните по-важни правомощия:

• извършва всяка задача и формулира становища по всички въпроси, попадащи в приложното поле на Регламента;
• подпомага Комисията чрез подготовка на мерки, които да се предприемат за изпълнение на Регламента. Агенцията предоставя на Комисията и необходимата техническа, научна и административна подкрепа за изпълнението на задачите;
• провежда инспекции и разследвания, необходими за изпълнение на нейните задачи;
• в своята сфера на компетентност изпълнява от името на държави-членки, функции и задачи, възложени им от приложимите международни конвенции, и по-специално от Чикагската конвенция (изпълнява от името на държавите-членки функциите и задачите на държавата на проектирането, производството или регистрацията, когато се отнася до одобрение на проекта).

10-ти Европейски фонд за развитие

Обнародвани са Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) и Процедурен правилник на Комитета на Европейския фонд за развитие. Европейския фонд за развитие подпомага финансово държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. ЕФР се състои от няколко инструмента, включващи грантове, рисков капитал и заеми за частния сектор.

Десетият ЕФР се отнася за периода 2008 до 2013 г. и има общ бюджет 22,7 млрд. евро.