Daily Archives: 21 март 2008

Първи български искове за отмяна на актове на Европейската комисия

Вече можем да прочетем обобщени исковете на Република България за отмяна на решенията на ЕК за Националния план за разпределение на квотите емисии (НПРК) за 2007 г. и за периода 2008-2012 г. съответно.

Исковете, както и други подобни искове от държави-членки се основават на тезата, че Комисията е превишила правомощията си по Директива 2003/87/ЕО, като е използвала собствен метод за оценка на квотите емисии, както и че не е достатъчно мотивирано заключението, че българския НПРК не съответства на критерии 1, 2, 3 и 10 от Приложение III към Директива 2003/87/ЕО.

Цитира се решението на Първоинстанционния съд по дело T-374/04 Germany v. Commission. Това ме учудва, доколкото там спорът е основно по отношение на т.нар. корекции ex post на НПРК.

Нещо повече, в цитираното решение Първоинстанционният съд посочва, че: „(Комисията) при упражняването на този контрол разполага със свобода за действие, доколкото посоченият контрол предполага комплексни икономически и екологични оценки, извършвани с оглед на общата цел за намаляване на емисиите на парникови газове посредством икономична и икономически ефективна схема за търговия с квоти“ и „Първоинстанционният съд не би могъл да замести Комисията, когато последната трябва да направи в този контекст комплексни икономически и екологични оценки. С оглед на това Първоинстанционният съд е длъжен да се ограничи до проверка дали въпросната мярка не е опорочена от явна грешка или от злоупотреба с власт, дали компетентният орган явно не е излязъл извън пределите на своето правомощие за преценка и дали процесуалните гаранции, придобиващи в този контекст още по-голямо значение, са били напълно спазени“.

Анализ за Средиземноморския съюз

Както вече писах, Европейският съвет принципно одобри идеята за създаване на Средиземноморски съюз. Анализаторът Michael Emerson от CEPS представя анализ по темата. Според него е било погрешно решението за използване на Европейската политика на добросъседство като инструмент за сътрудничество с арабските държави от Средиземноморския басейн, защото в тяхното политическо и икономическо развитие се наблюдават редица разлики в сравнение със страните от бившия СССР.

Авторът смята, че е необходима цялостна реорганизация на Болонския процес, особено по отношение на институционалната уредба. Предлага се използване на по-гъвкави механизми по отношение на участието на държавите-членки на ЕС в процеса.