Daily Archives: 31 март 2008

Нова организация на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство”

Досегашната ГД в Европейската комисия вече се нарича Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“. Създават се три дирекции на регионален принцип, които обхващат съответно:

• Арктика, Атлантическия океан;
• Средиземно и Черно море
• Северно и Балтийско море, страни без излаз на море.

Тези Дирекции ще бъдат допълнени от хоризонтална дирекция, която ще осигурява координация и развитие на политиките. Международната дирекция ще запази отговорностите си по отношение на външнополитическото измерение на въпросите на морското дело и рибарството. Последната, шеста Дирекция, ще отговаря за правни въпроси, ресурси, комуникация и взаимоотношения с други институции и заинтересувани страни.

Реорганизацията се прави с цел да подобри капацитета на Европейската комисия да развива и изпълнява общностните политики по отношение на морското дело и рибарството.

Регламент за методите за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти

В Официален вестник – Регламент (ЕО) № 273/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на методи за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти.

Регламентът определя референтни методи за химичен, физичен и микробиологичен анализ и сензорна оценка на млякото и млечните продукти, които се използват в рамките на режимите, предвидени в общата организация на пазара на мляко и млечни продукти.