Monthly Archives: април 2008

Сърбия подписа Споразумение за стабилизация и асоцииране

Сърбия подписа Споразумение за стабилизация и асоцииране с Европейските общности и държавите-членки в рамките на заседание на Съвета на Европейския съюз. Споразумението е качествено нов етап в процеса на присъединяване на Сърбия към Европейския съюз.

Съветът на ЕС прие решение, според което ратификацията на споразумението със Сърбия от държавите-членки ще започне само след изрично последващо решение на Съвета, че Сърбия е изпълнила условието за сътрудничество с Международния трибунал в Хага. Докато тече процесът на ратификация в сила ще бъде временното споразумение за търговско-икономическо сътрудничество със Сърбия, само при условие, че Белград сътрудничи с трибунала в Хага.

Съветът на ЕС одобри реформата в лозаро-винарския сектор

Съветът на министрите одобри широкообхватна реформа в организацията на общия пазар на вино, по която министрите на земеделието постигнаха политическо решение през декември.

Основните моменти в реформата:

 • Национални финансови пакети ще позволят на държавите-членки да приспособят мерките към специфичната ситуация в тях;
 • Мерки за развитие на селските райони могат да включват подкрепа за създаване на стопанства от млади земеделски производители, подобрения в търговията, професионално обучение, подкрепа за организациите на производителите, ранно пенсиониране на земеделските стопани;
 • Права за засаждане: те ще се отменят до края на 2015 г., с възможност за запазването им в рамките на отделните държави до 2018 г.
 • Постепенно отменяне на схемите за дестилация;
 • Въвеждане на единно плащане на стопанство (ЕПС);
 • Изкореняване на лозя: тригодишна схема за доброволно изкореняване. Държавите-членки могат също да не допуснат изкореняване в планински области или в такива със стръмни склонове, както и по екологични съображения;
 • Винопроизводствени практики: отговорността за одобрението на нови или изменението на съществуващите енологични практики ще бъде прехвърлена към ЕК;
 • По-добри правила за етикетиране;
 • Шаптализация: ще остане позволена, макар че някои пределни нива на обогатяване със захар или гроздова мъст ще бъдат намалени. При необичайни климатични условия държавите-членки могат да поискат от ЕК да повиши максимално допустимото ниво на обогатяване;
 • Помощ за използването на гроздова мъст: тя може да се изплаща в сегашния си вид в продължение на четири години. След този преходен период, разходите за помощи за гроздова мъст може да се преобразуват в отделени от производството плащания за производителите на грозде.

Публично обсъждане за енергийните характеристики на сградите

Европейската комисия инициира публично обсъждане по повод на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите. Целта е въз основа на обсъждането да се подготви нова директива, която да замени настоящата.

ЕК ще разследва държавната помощ за Alitalia

Европейската комисия обяви, че ще разследва заема от правителството на Италия за националния авиационен превозвач Alitalia.

Според ЕК съществуват редица съмнения дали заемът на стойност 300 млн. евро не представлява държавна помощ. Поискана е допълнителна информация по случая.

По-интересна е реакцията на бъдещия министър-председател на Италия, Силвио Берлускони. Според него „Европейският съюз трябва да помага на справедливи каузи, а не да създава трудности“.

Но трудност ли е защитата на лоялната конкуренция?

Доклад за пазара на електричество и природен газ

Европейската комисия публикува доклад за прогреса в изграждането на интегрирани пазари на електричество и природен газ в Европейския съюз.

Основните заключения на ЕК:

 • Националните регулатори да получат повече правомощия с цел осигуряване изпълнението на законодателството;
 • Регулаторите трябва отговорно да насърчават спазването на законовите изисквания. Необходима е хармонизация на добрите законодателни практики, за да се осигури равнопоставена трансгранична търговия. Регионалните инициативи на ERGEG са позитивен принос в тази посока.
 • Енергийната индустрия трябва безкомпромисно да изпълнява законовите изисквания. Изпълнението на европейското законодателство не е предмет на преговори.
 • Регулираните цени на енергийните носители остават предмет на съществена загриженост.

Неяснота за заместника на комисар Франко Фратини

Европейският комисар по правосъдие и вътрешен ред Франко Фратини е в отпуск от 10 март, за да участва в парламентарните избори в Италия. Те завършиха с победата на партията на Силвио Берлускони. Франко Фратини е избран за депутат в италианския парламент.

Проблемът идва от факта, че Франко Фратини следва да заеме мястото си в италианския парламент и да положи клетва до 29 април 2008 г. В този случай той следва да подаде оставка (чл. 213 – 215 ДЕО). Тогава следващият комисар по правосъдие и вътрешен ред ще бъде номиниран от сегашния министър-председател на Италия, Романо Проди. Алтернативният вариант е Франко Фратини да не заеме място на депутат в италианския парламент и да изчака избирането му за министър на външните работи в бъдещия кабинет (което му било обещано), за да може Силвио Берлускони да номинира кандидат за мястото на Фратини.

Важно е да се отбележи, че Фратини няма „автоматично“ да загуби качеството си комисар в момента, в който положи клетва за депутат или министър (както пишат медиите). Процедурата за установяване на несъвместимост е уредена в чл. 213, вр. чл. 216 ДЕО. Компетентен е Съдът на ЕО.

Според мен е редно Фратини да избере бързо един от двата варианта, за да не поставя в неудобно положение председателя на ЕК Барозо, който вече му удължи неплатения отпуск с 12 дни, до 28 април.

По-строг режим за огнестрелните оръжия

Съветът на ЕС одобри предложенията на Европейката комисия за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия в Европейския съюз.

Мерките предвиждат:

 • Задължение за маркиране на огнестрелните оръжия в момента на производството;
 • Поддържане на компютъризирана база-данни на огнестрелните оръжия във всяка държава-членка и съхраняване на данните за период от поне 20 години;
 • Строги изисквания за разрешаване използването на огнестрелни оръжия за лица под 18 години;
 • Използване и признаване на европейския паспорт за огнестрелно оръжие;
 • ЕК ще проучи репликите на огнестрелно оръжие, класификацията на огнестрелните оръжия и деактивацията на оръжие и ще направи предложения за опростяване на режимите, където са необходими.

Съветът на ЕС упълномощи ЕК да преговаря със САЩ за визовия режим

Съветът на ЕС упълномощи Европейската комисия да води преговори със САЩ относно условията за достъп до програмата за освобождаване от изискването за виза – Visa Waiver Program.

Основна задача на ЕК е бъде да получи повече информация за американската електронна система за разрешаване на пътуванията – Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) и да прецени доколко тази система представлява на практика визова процедура.

Темата за визите със САЩ е предмет на дебат относно вече подписаните двустранни споразумения между САЩ и някои нови държави – членки. Сегашния мандат за преговори отразява т.нар. подход на две писти – преговори с ЕК по въпросите от общностна компетентност и двустранни преговори с държави – членки по останалите въпроси на визовия режим със САЩ.

Годишен доклад за системата за опасни продукти RAPEX

Броят на изтеглените от пазара на ЕС опасни продукти се е повишил с 53 % през 2007 г. в сравнение с 2006 г., разкрива днес ежегодният доклад на Европейската комисия за функционирането на системата за бързо предупреждение RAPEX.

Играчките са категорията продукти, за която е сигнализирано най-много през 2007 г. Моторните превозни средства, електроуредите и козметичните продукти също имат сериозно присъствие в системата RAPEX. Китай отново е страната на произход на повече от половината от всички открити опасни стоки (700 сигнала).

Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз

На страницата на Съвета на ЕС се откриват консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз с всички изменения и допълнения в Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон.

Включени са и декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.

Договорът от Лисабон е в процес на ратификация от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Съгласно неговия член 6, Договорът ще влезе в сила на 1 януари 2009 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти, или ако този срок не се спази, на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка.