Daily Archives: 1 април 2008

Насоки относно държавната помощ за защита на околната среда

В Официален вестник са публикувани Насоки на ЕК относно държавната помощ за опазване на околната среда. Основната цел на контрола при държавните помощи в сферата на опазване на околната среда е да се гарантира, че мерките за държавни помощи ще доведат до по-високо ниво на опазване на околната среда, и това не би било постигнато без помощта, както и да се гарантира, че положителните резултати от съответната помощ надвишават нейното отрицателно въздействие като нарушаване на конкуренцията, с отчитане на принципа „замърсителят плаща“.

В насоките са определени условия за допустимост на помощи за различни дейности като ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Общността, проучвания в областта на околната среда, за възобновяеми енергийни източници, за енергоспестяване, за управление на отпадъци, за възстановяване на замърсени зони и т.н.