Daily Archives: 2 април 2008

„Дебат за Европа” – инициатива за дебат във връзка с бъдещето на Европейския съюз

Европейската комисия представя серия от бъдещи действия за насърчаване установяването на общ и постоянен дебат във връзка с бъдещето на Европейския съюз между хора от всички слоеве на обществото, както на национално ниво, така и на ниво на ЕС.

Дебатът за Европа ще:

• съфинансира общоевропейски проекти за допитване до гражданите, управлявани от организации на гражданското общество;
• насърчи предприемането на действия на национално ниво, които да дадат възможност на гражданите да дискутират за гледните си точки и да ги обсъдят със създателите на политики на местно равнище; допълни други програми и прояви на Европейската комисия, които насърчават активното участие на гражданите в законодателния процес и в процеса на вземане на решения на ниво на ЕС;
• предложи рамка за сътрудничество между Европейската комисия и другите институции на ЕС с цел възможно най-голямо обхващане на гражданите и преодоляване на съществуващото разделение между европейската и националната политическа сцена;
• създаде он-лайн мрежи, които ще обединят усилията на европейските, националните и регионалните парламентаристи, журналисти и други европейски кръгове, формиращи общественото мнение, за обмен на информация, знания и идеи за ЕС;
• допринесе за развитието на европейски публични пространства в столиците на държавите-членки, където Комисията и Европейският парламент ще организират изложби, дебати, семинари и обучения по въпросите на ЕС;
• засили мерките на местно равнище като приобщи чиновници на ЕС в действията на регионално и местно равнище; както и
• увеличи потенциала на дискусионния онлайн форум „Дебат за Европа“ сред интернет потребителите.

Съдебна статистика на СЕО за 2007 г.

Съдебната статистика за 2007 г. на Съда на Европейските общности, Първоинстанционния съд и Съда на публичната служба показва увеличаване на броя на производствата, особено пред Първоинстанционния съд, както и увеличаване броя на случаите, в които СЕО се произнася без заключение на генерален адвокат (43% от постановените през 2007 г. съдебни решения).

Като сравнявам с отчета на Софийски градски съд за 2007 г. ми прави впечатление една основна разлика – СГС не посочва средната продължителност на съдебните производства, а само съотношението образувани/приключили. Тази средна продължителност е един от важните индикатори според доклада на Dr. Pim Albers, експерт към CEPEJ (Европейската комисия за ефективно правосъдие – European Commission for the Efficiency of Justice) към Съвета на Европа.

Той посочва 6 основни индикатора:

1. натовареност (брой дела на съдия);
2. производителност (на труда) – включва всички служители на съда;
3. продължителност на производството;
4. средни разходи на дело;
5. съотношение постъпили/приключили дела;
6. бюджет на съда.