Daily Archives: 9 април 2008

Първи резултати от публичното обсъждане на бъдещето на политиката на сближаване

Европейската комисия представи началните резултати от анализа на становищата, получени по време на публичното обсъждане на бъдещето на политиката на сближаване.

Основните акценти в резултатите:

• В огромното си мнозинство, отговорилите на въпросите подкрепят политика на сближаване, осъществявана на европейско равнище, и не са съгласни с опити отговорността за тази политика отново да се прехвърли на национално равнище.
• Националните и регионалните органи подкрепят принципа на „целево разходване“, който означава държавите-членки и регионите да инвестират ресурсите на политиката на сближаване в съответствие с програмата на Съюза за растеж и заетост.
• Европейската политика на сближаване е широко призната като политика, която насърчава конкурентоспособността на всички европейски региони, и следователно трябва да обхваща цялата територия на Европейския съюз.
• Териториалното сътрудничество се възприема недвусмислено като съществена част от политиката на сближаване и затова в целия Съюз са настоятелни исканията тази цел да се развива в бъдеще.
• Много от становищата на регионалните и местните органи се позовават на принципа на субсидиарността и изказват желание той да играе по-голяма роля при прилагането на политиката на сближаване.
• В обсъждането бяха изразени и искания за включването отново на фонда за развитие на селските райони като един от инструментите на политиката.

Какво предстои:

• През месец юни Комисията ще публикува Пети доклад за икономическото и социалното сближаване, който ще включва обобщение на публичното обсъждане.

• Комисията ще приеме Зелена книга за териториалното сближаване през септември 2008 г.

• Преди изтичането на настоящата година Комисията ще публикува аналитичен документ, в който ще бъдат развити различни варианти на развитието на европейските региони през 2020 г.

Създава се Европейски институт за иновации и технологии

С Регламент (ЕО) № 294/2008 се създава Европейски институт за иновации и технологии. Структурата на института ще бъде организирана на две нива, като управителен съвет ще подбира т.нар. „Общности на знания и новаторство“ (ОЗИ) – партньорства между университети, организации за научни изследвания, компании и други участници в процеса на иновации.

Всяка Общност на знания и новаторство трябва да има най-малко три партньорски организации, разположени в поне две различни участващи държави и включващи поне едно висше учебно заведение и една частна фирма. Университетите, които участват в ОЗН, ще бъдат насърчавани да добавят етикета на EIT на дипломите и степените, които връчват.