Daily Archives: 10 април 2008

Директива за насърчаване на медиацията при трансгранични правни спорове

Европейският парламент е приел без промени общата позиция на Съвета за приемане на Директива относно някои аспекти на медиацията по граждански и търговски въпроси. Остава директивата да бъде обнародвана в Официален вестник. Предвижда се тя да бъде транспонирана от държавите членки в тригодишен срок от обнародването.

Основните правила:

  • Медиацията остава винаги доброволна и не преклудира правото на иск пред компетентния национален съд (чл. 8, параграф 1 от Директивата).
  • Споразуменията, постигнати чрез медиация, могат да бъдат предмет на принудително изпълнение само при изрично съгласие и на двете страни по спора. Държавите членки сами избират процедурата, която придава изпълнителна сила на споразуменията, постигнати чрез медиация.

Припомням, че от 2004 г. в България действа Закон за медиацията. На практика законът възпроизвежда част от мерките, предвидени в директивата. Следва да се обмисли режима за принудително изпълнение на спогодбите за медиация, доколкото в ГПК е предвидена възможност за принудително изпълнение само по отношение на съдебно-спогодителните протоколи и спогодби по арбитражни дела (чл. 404 ГПК), или в рамките на заповедното производство при наличие на нотариално заверено споразумение – но само за парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи (чл. 417, т.3 ГПК).