Daily Archives: 14 април 2008

Нова директива за качеството на въздуха

Приетата директива обединява четири предишни директиви и едно решение на Европейския Съвет в една обща директива за качеството на въздуха. В нея са формулирани норми и целеви дати за намаляване на концентрациите на фини прахови частици, които заедно с относително по-едрите прахови частици с размер до 10 микрона (известни като ФПЧ10 – те вече бяха предмет на предходно законодателство), са сред най-опасните за човешкото здраве замърсители.

Съгласно директивата, от държавите-членки се изисква до 2020 г. да намалят средно с 20 % концентрацията на ФПЧ2,5 във въздуха в градските райони, спрямо съответните стойности на тази концентрацията през 2010 г. Също така, изисква се държавите-членки до 2015 г. да намалят стойностите на концентрацията в тези райони под 20 микрограма на кубически метър. Пределно допустимата стойност по отношение на цялата територия на държавите-членки е определена да бъде 25 микрограма на кубически метър. Тази стойност трябва да бъде постигната до 2015 г., а където това е възможно – до 2010 г.

Директивата ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС през май 2008 г., заедно с декларация на Комисията за напредъка в разработването и приемането на по-нататъшни мерки, отнасящи се за емисиите от различни източници.