Daily Archives: 17 април 2008

Люблянски процес за Европейското научно пространство

Съветът на ЕС дебатира нов подход за създаването и управлението на единно Европейско научно пространство. Новото партнюорство, инициирано от „Люблянския процес“, ще намери израз в работата на следващите председателства на ЕС, и по-конкретно френското, чешкото и шведското. Настоящото словенско председателство ще представи обобщение на дебата за заседанието на Съвета през май.

Визията на дебата предлага:

  • Свободно движение на знанието (т. нар. „пета свобода“)
  • Модерни университети и изследователски организации;
  • Благоприятни условия за инвестиции в изследвания;
  • Реални ползи за гражданите от мащабни изследователски усилия за посрещане на социалните предизвикателства.

Такси за регистрация по REACH

С Регламент (ЕО) № 340/2008 се определят таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).