Daily Archives: 11 май 2008

Поправки на Договора за присъединяване

Поправките са терминологични, с тях са коригирани част от неясните или неточни разпоредби на официалния превод на български език на учредителните актове на общностите.

ЕК предлага изписване на чл. 20 ДЕО в паспортите

Европейската комисия предлага изписването на чл. 20 ДЕО в паспортите на европейските граждани. Чл. 20 ДЕО предоставя на гражданите на Съюза, намиращи се в трети държави, в които тяхната държава-членка няма представителство, правото на закрила от дипломатическите и консулските органи на всяка друга представлявана държава-членка при същите условия, като гражданите на тази държава.

Препоръка за одит на дружества, извършващи дейност в обществен интерес

Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети предвижда специални правила за извършване на задължителен одит на юридически лица, извършващи дейности от обществен интерес (това са публичните дружества, кредитните институции, засртрахователните дружества и др.).

Европейската комисия отправя препоръка, съдържаща насоки за прилагане на независими системи за гарантиране на качеството на задължителни одитори или одиторски дружества, които извършват одит на дружества, извършващи дейност в обществен интерес.