Daily Archives: 20 май 2008

Отчет за дейността на OLAF

Мисията на OLAF е посветена на борбата с измамите, корупцията и незаконното поведение, които увреждат финансовите интереси на Европейската общност. Надзорният съвет на OLAF има за цел да укрепи независимостта на Службата чрез редовен контрол по изпълнението на функцията й по разследване, като в същото време се въздържа от намеса в хода на провеждащото се разследване.

В изпълнение на своите задължения Надзорният съвет на OLAF публикува доклад за дейността на службата за периода 2005 – 2007 г. Докладът препоръчва:
• OLAF да приеме ясна политика за провеждане на разследвания;
• OLAF да установи строги механизми за вътрешен контрол за избягване на каквито и да било конфликти на интереси;
• по-тясно сътрудничество между Европейската комисия и OLAF, както и по-добър обмен на информация между OLAF и Евроюст.