Daily Archives: 22 май 2008

Нашата гордост

Отбор колеги студенти от юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечели първо място на престижно международно състезание по европейско право, в което участваха 18 отбора от държави кандидатки и от новите страни в Европейския съюз. Шампионите са Милена Гогова (ІІІ курс), Станка Черкезова (ІV курс), Валери Петков и Димитър Делчев (V курс) с треньор Полина Стойчева.

Наказателноправна санкция за увреждане на околната среда

В резултат на постигнатия след осем години преговори компромис между Европейския парламент и Съвета на ЕС, се предвижда задължение за държавите-членки да въведат наказателноправни санкции за умишлени и непредпазливи деяния, които значително увреждат околната среда.

Въпросът беше предмет на разглеждане от Съда на ЕО в делото C-440/05 Комисия/Съвет . Позицията на Съда беше, че „когато прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции от компетентните национални органи представлява задължително необходима мярка за борба срещу сериозните поражения върху околната среда, общностният законодател може да задължи държавите-членки да въведат такива санкции, за да гарантират пълната ефективност на приеманите от него норми в тази област“. Тази компетентност на общността според СЕО обаче не включва „определянето на нивото и вида на приложимите наказателни санкции“.

Така се стигна до компромисния вариант в проекта на Директивата. За в бъдеще могат да се очакват и други подобни случаи на използване на този механизъм за хармонизация на наказателните политики на държавите-членки в областите на общностните политики. След влизането в сила на Договора от Лисабон възможностите за такава хармонизация ще се увеличат и по брой, и по интензитет.