Daily Archives: 28 май 2008

Решение на СЕО относно компетентността на Общността в областта на сътрудничеството за развитие

С решение по дело C-91/05 Съдът на Европейските общности отменя Решение 2004/833/ОВППС на Съвета от 2 декември 2004 г. за изпълнение на съвместно действие 2002/589/ОВППС относно приноса на Европейския съюз за ИОЗАД в рамките на мораториума върху лекото стрелково и малокалибрено оръжие.

Искът е на Европейската комисия, подпомагана от Европейския парламент. Спорът е за тълкуването на чл. 47 ДЕС. Според ЕК обжалваното решение нарушава установеното в член 47 ЕС разделение на компетенциите между Общността и Европейския съюз, тъй като е могло да бъде прието въз основа на предоставената на Общността компетентност в областта на сътрудничеството за развитие.

СЕО счита, че обжалваното решение се състои от две части, без някоя от тях да може да бъде приета за акцесорна спрямо другата, като едната е свързана с общностната политика на сътрудничество за развитие, а другата с ОВППС. Съдът per agumentum a fortiori отменя обжалваното решение, защото Европейският съюз не може да използва правно основание, попадащо в рамките на ОВППС, за да приеме разпоредби, които едновременно спадат към компетентност, която Договорът за ЕО предоставя на Общността.