Monthly Archives: май 2008

Препоръка за одит на дружества, извършващи дейност в обществен интерес

Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети предвижда специални правила за извършване на задължителен одит на юридически лица, извършващи дейности от обществен интерес (това са публичните дружества, кредитните институции, засртрахователните дружества и др.).

Европейската комисия отправя препоръка, съдържаща насоки за прилагане на независими системи за гарантиране на качеството на задължителни одитори или одиторски дружества, които извършват одит на дружества, извършващи дейност в обществен интерес.

Дебат за общата консолидирана корпоративна данъчна основа

Sebastian Dullien и Daniela Schwarzer критикуват в материал на Eurozone Watch идеята за въвеждане „на едро“ на общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Основните им аргументи: консолидацията erga omnes ще увеличи данъчната конкуренция между държавите членки и особено от страна на новите държави-членки; също така държавите ще загубят важен инструмент за фискална стабилизация.

Авторите предлагат да се използва възможността за засилено сътрудничество за въвеждане на общата консолидирана корпоративна данъчна основа, която да обхване първоначално държавите от еврозоната.