Monthly Archives: юни 2008

Доклад за реформи на общностното право

Депутатът в ЕП Alain Lamassoure прави в доклада си „Гражданинът и общностното право“ 61 предложения за реформи на общностното право. Основната му идея е, че правото на ЕС често не е адаптирано или е недостатъчно, за да позволи на европейските граждани да упражняват правата си.

По-интересните предложения:

• Общ трудовоправен и фискален режим за мобилните работници и служители;
• Засилено сътрудничество относно взаимното признаване на професионални квалификации;
• Десеткратно увеличаване на мобилността на студентите в ЕС;
• Обща европейска система за регистрация на МПС;
• Регламент за приложимото право при развод (Рим III);
• Европейски семеен регистър;
• Харта за транспонирането на правото на ЕС от държавите членки;
• Преглед на архитектурата на информационните системи, обслужващи общностното право от гледна точка на нуждите на европейските граждани;
• Програма за сътрудничество на националните органи в областта на социалното осигуряване по подобие на съществуващото сътрудничество между митническите органи;
• Право на конституционна жалба в държавите членки на обществените организации срещу национално законодателство, което противоречи на общностното право;
• Широкообхватна програма за обучение на магистратите в държавите членки по право на ЕС;
• По-добро използване на регламента като вид законодателен акт, по-често изполване на законодателство със срок на действие (Sunset clause);
• Задълбочаване на европейското гражданство.

Някои от идеите са стари, други неизпълними, но списъкът е наистина интересен.

Европейски фондове за миграционната политика

В Официален вестник са обнародвани три решения за създаване на три фонда по изпълнение на общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ за периода 2007-2013 г..

Това са:
Европейски фонд за външните граници;
Европейски фонд за интеграция на гражданите на трети страни;
Европейски фонд за връщане.

Насоки на ЕК за улесняване достъпа на МСП до обществени поръчки

В рамките на инициативата за Акт за малкия бизнес Европейската комисия публикува Кодекс от добри практики, които улесняват достъпа на малки и средни предприятия до възлагане на обществени поръчки.

Документът има две основни цели:

  • Да покаже как да се прилагат директивите на ЕС за обществените поръчки по начин, улесняващ МСП
  • Да посочи правила и практики на национално ниво, които са благоприятни за МСП и които са събрани в резултат на консултации с държавите членки и други заинтересувани страни.

Мерки за реформа на вътрешния пазар на стоки

Съветът на ЕС одобри пакет от мерки за подобряване на вътрешния пазар на стоки. Мерките включват:

1. Правна рамка за акредитация и координация на дейността на контролиращите съответствието на стоките органи, лаборатории и т.н. на европейско ниво;
2. Обща правна рамка за мониторинг на вътрешния пазар на стоки (особено по отношение на стоки, опасни за човешкия живот и здраве);
3. Подобряване на информираността относно CE маркировката;
4. Постепенно изграждане на хоризонтална правна рамка по отношение на търговията със стоки във вътрешния пазар.

Втората група мерки се отнася до подобряване на достъпа до пазара за отделни групи продукти:
1. Премества се тежестта на доказване от вносителя към националния орган при отказ за допускане на пазара на съответните стоки;
2. Създават се продуктови контактни точки във всяка държава-членка, които да предоставят информация за техническите изисквания към стоките и съответните контакти на компетентните органи в другите държави-членки.

Рамкова директива за морска стратегия

В Официален вестник е обнародвана Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия).

Морските води под суверенитета и юрисдикцията на държавите-членки на Европейския съюз включват води в Средиземно море, Балтийско море, Черно море и Североизточния Атлантически океан, включително водите около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

Директивата е първият законодателен акт на ЕО, който включва цялостна интегрирана политика за опазването на морските води. Основната цел на директивата е да установи рамка за защита и опазване на морската среда, предотвратяване на влошаването й, и където е практически осъществимо, възстановяване на тази среда в области, където тя е изложена на отрицателно въздействие.

Директивата определя морски региони и подрегиони. Всяка държава-членка ще трябва да разработи морска стратегия за своите морски води за всеки морски регион или подрегион. Най-късно до 2015 г. трябва да се създаде програма от мерки с цел постигане или запазване на добро състояние на околната среда в морските води, която трябва да влезе в сила най-късно до 2016 г. Държавите-членки, които споделят един морски регион или подрегион ще трябва да си сътрудничат, за да гарантират, че различните елементи на стратегиите се допълват и са координирани.

Държавите-членки са задължени да предприемат необходимите мерки да постигнат или да запазят добро състояние на околната среда в морските води до 2020 г.

Френското председателство на ЕС

Jean-Pierre Jouyet, министър по европейските въпроси на Франция, представя приоритетите на френското председателство на ЕС. Топ приоритетите са:

  • Договорът от Лисабон;
  • Общ подход в миграционната политика;
  • Промени в климата и енергетика;
  • Отбрана и въпроси на сигурността.

Поне в статията на Jouyet Общата селскостопанска политика и нейният здравен преглед не са изведени като основен приоритет. Същото важи за Лисабонската стратегия, като акцентът е поставен върху малките и средните предприятия.

Подредени по друг ред, приоритетите са анализирани от Justin Vaïsse в Seen from America: What to Expect from the French Presidency of the European Union, July-December 2008.

Регистър на лобистите

По инициатива на Европейската комисия се учредява регистър на лобистите. Регистърът е доброволен и е част от Европейската инициатива за прозрачност.

Кой следва да се регистрира?

В регистъра могат да се регистрират само от субекти, които се занимават с дейностите по представителство на интереси.Дейностите по „представителство на интереси“, за които се очаква регистрация, се дефинират като „дейности, провеждани с цел да се повлияе на процеса на формулиране на политиката и на взимане на решения на европейските институции“. Не подлежат на регистрация местните, регионалните, националните и международни публични органи.

В Кодекса за добро поведение се съдържат следните правила за представителите на интереси:

Представителите на интереси винаги:
1) удостоверяват самоличността си по име и по субекта (и) за които работят или които представляват;
2) да се представят точно, за да не породи регистрацията заблуда в трети страни и/или служители на ЕС.
3) декларират интересите и където е приложимо клиентите или членовете, които представляват;
4) гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която предоставят, е обективна, пълна, актуална и неподвеждаща;
5) не получават или не се опитват да получат информация или решение по непочтен начин.
6) не предизвикват служителите на ЕС да нарушават правила и стандарти на поведение, които се прилагат за тях;
7) ако при тях работят бивши служители на ЕС, уважават задължението им да спазват правилата и изискванията за поверителност, които се прилагат за тях.

Практическо значение

Практически значението на регистъра се вижда от следното изречение: „(с)лужителите на Комисията се насърчават да използват регистъра за справка за контакти и в интерес на прозрачността винаги да приканват, в рамките на своите работни контакти, нерегистрираните субекти да се впишат в регистъра.“