Daily Archives: 2 юни 2008

Програма Gateway помага на европейския бизнес в Япония и Корея

От 2 юни 2008 г. програмата на ЕС Gateway предлага професионални консултации и обучения за компании, които искат да правят бизнес в Япония и Корея, както и да участват в едноседмични бизнес събития в двете държави.

Регламент за методите за изпитване по REACH

Днес в Официален вестник на 739 страници се разпростира Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Това е типичен пример на изпълнителен регламент, въвеждащ детайлна регулация в изпълнение на базовия регламент на Европейския парламент и Съвета. Процедурата по комитология за приемане на изпълнителния регламент е по чл. 5а на Решение 1999/468/ЕО.