Daily Archives: 4 юни 2008

Обнародван е новия Митнически кодекс на ЕО

В Официален вестник е обнародван Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс). Кодексът включва общите правила и процедури, които осигуряват прилагането на тарифните и другите мерки на общите политики, във връзка с търговията със стоки между Европейската общност и страни или територии извън митническата територия на Общността, като се отчитат изискванията на тези общи политики.

Отменя се досегашния Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

Основните промени:

• Въвежда се електронно подаване на митнически декларации по правило и само един вид опростена декларация.
• Предвижда се обмен на електронна информация между митническите служби на държавите-членки и другите компетентни органи;
• Централизирано оформяне на митническите декларации на мястото, където е установен икономическият оператор. Централизираното оформяне включва възможността за използване на опростени декларации, отлагане на датата на подаване на пълна декларация и необходимите документи, периодична декларация и отсрочено плащане.
• Създава се основата на за прилагане на обслужването „на едно гише“.