Daily Archives: 5 юни 2008

Допитване относно преработените насоки за оценка на въздействието

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да изразят мнението си относно проекта за преработка на насоките за оценка на въздействието, които нейните служители ползват при подготвянето на предложения за политики.

Оценката на въздействието на политиките и регулациите представлява аналитичен подход за измерване на потенциалните разходи, последствия и странични ефекти, произтичащи от бъдещи законодателни промени (повече по темата на страницата на Института за пазарна икономика).

Насоките разясняват процедурите и ключовите аналитични етапи за подготвянето, провеждането и представянето на оценките за въздействие. Всички оценки на въздействието трябва да включват обществено допитване като част от подготвителния процес и заинтересованите страни играят основна роля при предоставянето на службите на ЕК на необходимата информация както от количествен, така и от качествен характер.

Решение на СЕО за приоритета на международното публично право над вторичното право на ЕО

Решението е по дело C-308/06 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ДЕО от High Court of Justice. Преюдициалното запитване се отнася до действителността на членове 4 и 5 от Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения.

СЕО припомня, че от член 300, параграф 7 ДЕО следва, че институциите на Общността са обвързани от сключените от нея споразумения и следователно тези споразумения имат предимство пред актовете на вторичното общностно право.

От това следва, че несъвместимостта на акт от вторичното общностно право (!) с подобни правила на международното право може да засегне неговата действителност. Така когато тази недействителност се изтъква пред международна юрисдикция, СЕО проверява на основание член 234 ЕО действителността на съответния общностен акт предвид всички правила на международното право, като трябва да са спазени две условия:

• На първо място, Общността трябва да бъде обвързана от тези правила.
• На второ място, СЕО може да разгледа действителността на общностна уредба с оглед на международен договор единствено когато естеството и структурата му допускат подобно разглеждане и когато освен това неговите разпоредби, предвид тяхното съдържание, изглеждат безусловни и достатъчно точни.