Daily Archives: 6 юни 2008

Предупреждение до България относно мерки за защита на диви птици

Европейската комисия изпраща първо писмено предупреждение до България във връзка с недостатъчни мерки за защита на природата. Според ЕК в България не са определени адекватни специални защитени зони за прелетни и застрашени видове диви птици, което е в нарушение на директивата на ЕС за опазване на дивите птици.

ЕК счита, че е налице неизпълнение на задължението за определяне като специални защитени зони на достатъчни по брой и размер най-подходящи райони, съгласно изискванията на директивата за дивите птици. Въпреки, че България е определила 114 важни птичи райони (IBAs) като специални защитени зони (SPAs), 6 от тези зони са значително по-малки от съответните важни птичи райони.

Компетентен орган е Министерство на околната среда и водите. Според МОСВ:

„Има научна обосновка в доказателство на това, че зоните за птиците, определени с решение на Министерския съвет, ще опазят всички приоритетни видове. Категорично няма да допуснем съдебна санкция срещу България, в активен диалог с ЕК ще проведем необходимата дискусия на базата на научните аргументи за обхвата на зоните за опазване на птиците.“

Нов регламент за общата организация на пазара на вино

Обнародван е Регламент (ЕО) № 479/2008 относно общата организация на пазара на вино. Той включва мерките по реформа на пазара на вино в ЕС. Регламентът се прилага от 1 август 2008 г.