Daily Archives: 9 юни 2008

Същност на извършена финансова корекция от ЕК

В решението по дело C-418/06 P Кралство Белгия срещу Комисия на Европейските общности, Съдът на ЕО като втора инстанция по жалба на основание член 56 от Статута на СЕО се е произнесъл по няколко въпроса, свързани с приложението на правилата по Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА).

Относно твърденията за принудителния характер на финансовите корекции, определени от ЕК в съответствие с приетите от нея указания в областта на ФЕОГА, СЕО посочва, че: „подобна финансова корекция цели да се избегне плащането от ФЕОГА на суми, които не са послужили за финансирането на цел, преследвана от разглежданата общностна правна уредба, и следователно не представлява санкция“.

За младежите с по-малко възможности

Резолюциите на Съвета на ЕС са ненормативни актове на общността. Независимо от това ми се струва важно да ви обърна внимание на тази Резолюция относно участието на младежите с по-малко възможности.

По-конкретно заслужава внимание препоръка 7 към държавите членки:
„да откриват препятствията пред участието на младежите с по-малко възможности, да търсят начини за преодоляване на тези препятствия и да насърчават по-специално участието на младежите с по-малко възможности на местно и национално равнище, както в представителната демокрация, така и в младежките структури; да осигурят по-голяма подкрепа за младежите с по-малко възможности, така че те да се учат да участват в обществения живот.“

И едно напомняне за колегите от неправителствените организации: мотивирането на проект за финансиране, в което се позовавате на подобни резолюции и конкретно посочвате кои приоритетни насоки обслужва проекта, увеличават шансовете му за успех.