Daily Archives: 10 юни 2008

Споразумение между ЕП и ЕК за процедурите по комитология

В Официален вестник – Споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

Решение 1999/468/ЕО регулира т.нар. процедури по комитология – това са процедури за контрол върху мерките, които приема Европейската комисия за изпълнение на общностното законодателство. Мерките (изпълнителни регламенти и директиви на ЕК, планове, програми, квоти и т.н.) се разглеждат от комитети, в които са включени представители на държавите-членки.

Европейският парламент до 2006 г. имаше твърде ограничени правомощия по тези процедури. След промените от 2006 г. парламентът участва в т.нар. процедура по регулиране с контрол (приложима при приемането на нормативни актове от ЕК в изпълнение на законодателство, прието по процедурата за съвместно вземане на решения от Съвета на ЕС и ЕП).

Споразумението обхваща обмена на документи, срокове за отговор, спешните мерки и т.н.

Европейското икономическо пространство – демократичен дефицит?

Erik O. Eriksen, директор на ARENA – центърът за европейски изследвания на University of Oslo, разсъждава върху положението на Норвегия като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Според него „споразумението [за ЕИП] не е конвенционален търговски договор, а небалансирано споразумение между две твърде неравнопоставени страни“. И още: норвежците според Eriksen имат по-малко думата при определянето на правилата, които ги засягат.

Това, което Eriksen не посочва изрично, е по-малкото участие на норвежкия парламент в процедурите за вземане на решения по ЕИП. По темата са писали Jan Kåre Melsæther и Ulf Sverdrup – The parliamentary challenge in the EU and the EEA: an increasing gap.

По-пламенна критика на ЕИП може да се открие на страницата на норвежката организация, наречена красноречиво „No to the EU“. Там Morten Harper анализира споразумението в The European Economic Area – a real heartbreaker, и посочва алтернативи.