Daily Archives: 12 юни 2008

Кой е най-добрият координиран отговор на растящите цени на петрола?

Според ЕК отговорът на ЕС на неотдавнашното увеличение на цените на петрола трябва да се основава на предположението, че цените най-вероятно ще останат високи в средносрочен и дългосрочен план. Това означава, че е необходимо структурно адаптиране, което трябва да даде положителни резултати възможно най-скоро.

Комисията препоръчва на Европейския съвет:

• да потвърди своята решимост за приемане до края на 2008 г. на правнообвързващи мерки в изпълнение на целите си за 2020 г. за възобновяеми енергийни източници, биогорива и намаляване на газовете с парников ефект, които са от първостепенно значение за значителното подобряване на енергийната ефективност и диверсификацията на енергийното предлагане в ЕС;
• да активизира усилията за постигане на енергийна ефективност на предприятията и на домакинствата, така че да се реализират по-бързи и по-съществени икономии в съответствие с договорените цели;
• да отчете факта, че Комисията ще докладва относно функционирането на пазарите за нефт и петрол в рамките на предстоящия стратегически преглед на енергетиката и до края на годината ще направи предложения относно прозрачността на търговските петролни запаси;
• да отчете факта, че Комисията ще предложи тази година преразглеждане на директивата за данъчното облагане в енергетиката и директивата за евровинетката, като измененията ще са в името на по-голяма енергийна ефективност;
• да отчете факта, че Комисията възнамерява да докладва през есента относно възможно използване на данъчни облекчения, включително намаляване на ДДС, за насърчаване на икономията на енергия;
• да подпомогне при организирането на световна среща на върха относно пазарите на петрол между основите страни производителки и потребителки на петрол и да задълбочи съществуващите регионални и двустранни диалози с цел за постигане на по-добър достъп до пазара и на прозрачност;
• да даде съгласието си държавите-членки да предоставят целева подкрепа, когато това е оправдано, за най-засегнатите домакинства, като в същото време гарантират, че мерките за смекчаване на непосредственото въздействие на високите цени на петрола са временни, не нарушават вътрешния пазар и не възпрепятстват по-дългосрочните мерки за адаптиране към високите цени;
• да даде съгласието си за помощ на развиващите се страни, внасящи петрол, за смекчаване на последствията в краткосрочен план и за подобряване на енергийната им ефективност и за разработване на алтернативи на изкопаемите горива посредством програми за развитие на ЕС.

Предприятие на Общността за горивни клетки и водород

Създава се предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ). То е съвместно предприятие съгласно член 171 от Договора за ЕО. То е орган на Общността и юридическо лице. Основната цел на предприятието е да осигури координирано използване и ефективно управление на средствата, предвидени за съвместни технологични инициативи за „Горивни клетки и водород“.

Учредители на съвместното предприятие ГКВ са Европейската общност, представлявана от ЕК, и промишлената група на европейската съвместна технологична инициатива за „Горивни клетки и водород“ (наричана по-долу „промишлена група“), която представлява интересите на промишлеността и е отворена за частни дружества. Член на съвместното предприятие ГКВ може да стане научноизследователска група.