Daily Archives: 16 юни 2008

Обнародвана е Директивата относно качеството на атмосферния въздух

В Официален вестник е обнародвана Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Държавите-членки са длъжни да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби за транспониране на директива, най-късно до 11 юни 2010 г.