Daily Archives: 19 юни 2008

Доклад за кохезионната политика след 2013 г.

Петият доклад за напредъка на икономическото и социалното сближаване съдържа доклад за резултатите от общественото обсъждане на кохезионната политика след 2013 г. и аналитичен доклад за икономическите резултати на регионите, от който е видно, че по-слабо развитите региони продължават да отбелязват устойчив растеж, съчетан с преориентиране към секторите с най-добри перспективи.

Резултатите от общественото обсъждане за периода след 2013 г. съдържат:

• Консенсус относно необходимостта от амбициозна европейска кохезионна политика, достъпна за всички региони в ЕС.

• Призив за съсредоточаване на инвестициите в областите на европейските приоритети, като например иновациите, образованието, подкрепата за малките и средните предприятия, инфраструктурата на равнището на ЕС и борбата срещу изменението на климата. Призив за по-нататъшно екологосъобразно развитие на политиката.

• Призив за засилена съгласуваност между кохезионната политика и други секторни политики на ЕС, имайки предвид комплексността на предизвикателствата на днешния ден, и в този контекст – призив към Комисията за засилване на връзката между кохезионната политика и политиката за развитие на селските райони.

• Призив за по-нататъшно опростяване на политиката и по-голяма ангажираност на местните и регионалните органи.

• Възприемане на трансграничния, транснационалния и междурегионалния обмен в рамките на териториалното сътрудничество като един от най-добрите примери за допълнителните предимства на европейската кохезионна политика; респондентите призовават за повече ресурси, които да бъдат отпуснати за целта.