Daily Archives: 25 юни 2008

Мерки за реформа на вътрешния пазар на стоки

Съветът на ЕС одобри пакет от мерки за подобряване на вътрешния пазар на стоки. Мерките включват:

1. Правна рамка за акредитация и координация на дейността на контролиращите съответствието на стоките органи, лаборатории и т.н. на европейско ниво;
2. Обща правна рамка за мониторинг на вътрешния пазар на стоки (особено по отношение на стоки, опасни за човешкия живот и здраве);
3. Подобряване на информираността относно CE маркировката;
4. Постепенно изграждане на хоризонтална правна рамка по отношение на търговията със стоки във вътрешния пазар.

Втората група мерки се отнася до подобряване на достъпа до пазара за отделни групи продукти:
1. Премества се тежестта на доказване от вносителя към националния орган при отказ за допускане на пазара на съответните стоки;
2. Създават се продуктови контактни точки във всяка държава-членка, които да предоставят информация за техническите изисквания към стоките и съответните контакти на компетентните органи в другите държави-членки.

Рамкова директива за морска стратегия

В Официален вестник е обнародвана Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия).

Морските води под суверенитета и юрисдикцията на държавите-членки на Европейския съюз включват води в Средиземно море, Балтийско море, Черно море и Североизточния Атлантически океан, включително водите около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

Директивата е първият законодателен акт на ЕО, който включва цялостна интегрирана политика за опазването на морските води. Основната цел на директивата е да установи рамка за защита и опазване на морската среда, предотвратяване на влошаването й, и където е практически осъществимо, възстановяване на тази среда в области, където тя е изложена на отрицателно въздействие.

Директивата определя морски региони и подрегиони. Всяка държава-членка ще трябва да разработи морска стратегия за своите морски води за всеки морски регион или подрегион. Най-късно до 2015 г. трябва да се създаде програма от мерки с цел постигане или запазване на добро състояние на околната среда в морските води, която трябва да влезе в сила най-късно до 2016 г. Държавите-членки, които споделят един морски регион или подрегион ще трябва да си сътрудничат, за да гарантират, че различните елементи на стратегиите се допълват и са координирани.

Държавите-членки са задължени да предприемат необходимите мерки да постигнат или да запазят добро състояние на околната среда в морските води до 2020 г.