Daily Archives: 27 юни 2008

Доклад за реформи на общностното право

Депутатът в ЕП Alain Lamassoure прави в доклада си „Гражданинът и общностното право“ 61 предложения за реформи на общностното право. Основната му идея е, че правото на ЕС често не е адаптирано или е недостатъчно, за да позволи на европейските граждани да упражняват правата си.

По-интересните предложения:

• Общ трудовоправен и фискален режим за мобилните работници и служители;
• Засилено сътрудничество относно взаимното признаване на професионални квалификации;
• Десеткратно увеличаване на мобилността на студентите в ЕС;
• Обща европейска система за регистрация на МПС;
• Регламент за приложимото право при развод (Рим III);
• Европейски семеен регистър;
• Харта за транспонирането на правото на ЕС от държавите членки;
• Преглед на архитектурата на информационните системи, обслужващи общностното право от гледна точка на нуждите на европейските граждани;
• Програма за сътрудничество на националните органи в областта на социалното осигуряване по подобие на съществуващото сътрудничество между митническите органи;
• Право на конституционна жалба в държавите членки на обществените организации срещу национално законодателство, което противоречи на общностното право;
• Широкообхватна програма за обучение на магистратите в държавите членки по право на ЕС;
• По-добро използване на регламента като вид законодателен акт, по-често изполване на законодателство със срок на действие (Sunset clause);
• Задълбочаване на европейското гражданство.

Някои от идеите са стари, други неизпълними, но списъкът е наистина интересен.

Европейски фондове за миграционната политика

В Официален вестник са обнародвани три решения за създаване на три фонда по изпълнение на общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ за периода 2007-2013 г..

Това са:
Европейски фонд за външните граници;
Европейски фонд за интеграция на гражданите на трети страни;
Европейски фонд за връщане.