Monthly Archives: юни 2008

За младежите с по-малко възможности

Резолюциите на Съвета на ЕС са ненормативни актове на общността. Независимо от това ми се струва важно да ви обърна внимание на тази Резолюция относно участието на младежите с по-малко възможности.

По-конкретно заслужава внимание препоръка 7 към държавите членки:
„да откриват препятствията пред участието на младежите с по-малко възможности, да търсят начини за преодоляване на тези препятствия и да насърчават по-специално участието на младежите с по-малко възможности на местно и национално равнище, както в представителната демокрация, така и в младежките структури; да осигурят по-голяма подкрепа за младежите с по-малко възможности, така че те да се учат да участват в обществения живот.“

И едно напомняне за колегите от неправителствените организации: мотивирането на проект за финансиране, в което се позовавате на подобни резолюции и конкретно посочвате кои приоритетни насоки обслужва проекта, увеличават шансовете му за успех.

Предупреждение до България относно мерки за защита на диви птици

Европейската комисия изпраща първо писмено предупреждение до България във връзка с недостатъчни мерки за защита на природата. Според ЕК в България не са определени адекватни специални защитени зони за прелетни и застрашени видове диви птици, което е в нарушение на директивата на ЕС за опазване на дивите птици.

ЕК счита, че е налице неизпълнение на задължението за определяне като специални защитени зони на достатъчни по брой и размер най-подходящи райони, съгласно изискванията на директивата за дивите птици. Въпреки, че България е определила 114 важни птичи райони (IBAs) като специални защитени зони (SPAs), 6 от тези зони са значително по-малки от съответните важни птичи райони.

Компетентен орган е Министерство на околната среда и водите. Според МОСВ:

„Има научна обосновка в доказателство на това, че зоните за птиците, определени с решение на Министерския съвет, ще опазят всички приоритетни видове. Категорично няма да допуснем съдебна санкция срещу България, в активен диалог с ЕК ще проведем необходимата дискусия на базата на научните аргументи за обхвата на зоните за опазване на птиците.“

Нов регламент за общата организация на пазара на вино

Обнародван е Регламент (ЕО) № 479/2008 относно общата организация на пазара на вино. Той включва мерките по реформа на пазара на вино в ЕС. Регламентът се прилага от 1 август 2008 г.

Допитване относно преработените насоки за оценка на въздействието

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да изразят мнението си относно проекта за преработка на насоките за оценка на въздействието, които нейните служители ползват при подготвянето на предложения за политики.

Оценката на въздействието на политиките и регулациите представлява аналитичен подход за измерване на потенциалните разходи, последствия и странични ефекти, произтичащи от бъдещи законодателни промени (повече по темата на страницата на Института за пазарна икономика).

Насоките разясняват процедурите и ключовите аналитични етапи за подготвянето, провеждането и представянето на оценките за въздействие. Всички оценки на въздействието трябва да включват обществено допитване като част от подготвителния процес и заинтересованите страни играят основна роля при предоставянето на службите на ЕК на необходимата информация както от количествен, така и от качествен характер.

Решение на СЕО за приоритета на международното публично право над вторичното право на ЕО

Решението е по дело C-308/06 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ДЕО от High Court of Justice. Преюдициалното запитване се отнася до действителността на членове 4 и 5 от Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения.

СЕО припомня, че от член 300, параграф 7 ДЕО следва, че институциите на Общността са обвързани от сключените от нея споразумения и следователно тези споразумения имат предимство пред актовете на вторичното общностно право.

От това следва, че несъвместимостта на акт от вторичното общностно право (!) с подобни правила на международното право може да засегне неговата действителност. Така когато тази недействителност се изтъква пред международна юрисдикция, СЕО проверява на основание член 234 ЕО действителността на съответния общностен акт предвид всички правила на международното право, като трябва да са спазени две условия:

• На първо място, Общността трябва да бъде обвързана от тези правила.
• На второ място, СЕО може да разгледа действителността на общностна уредба с оглед на международен договор единствено когато естеството и структурата му допускат подобно разглеждане и когато освен това неговите разпоредби, предвид тяхното съдържание, изглеждат безусловни и достатъчно точни.

Обнародван е новия Митнически кодекс на ЕО

В Официален вестник е обнародван Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс). Кодексът включва общите правила и процедури, които осигуряват прилагането на тарифните и другите мерки на общите политики, във връзка с търговията със стоки между Европейската общност и страни или територии извън митническата територия на Общността, като се отчитат изискванията на тези общи политики.

Отменя се досегашния Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

Основните промени:

• Въвежда се електронно подаване на митнически декларации по правило и само един вид опростена декларация.
• Предвижда се обмен на електронна информация между митническите служби на държавите-членки и другите компетентни органи;
• Централизирано оформяне на митническите декларации на мястото, където е установен икономическият оператор. Централизираното оформяне включва възможността за използване на опростени декларации, отлагане на датата на подаване на пълна декларация и необходимите документи, периодична декларация и отсрочено плащане.
• Създава се основата на за прилагане на обслужването „на едно гише“.

Регламент за проверките по Европейския фонд за гарантиране на земеделието

Регламент (ЕО) № 485/2008 урежда проверката на търговските документи на физическите и юридическите лица, които получават или правят плащания, пряко или непряко свързани със системата за финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Посочени са методите на подбор на предприятията за проверка, като се предвижда задължителен контрол за предприятията, чиито общи приходи или задължения, или сборът от двете суми в рамките на системата на финансиране от ЕФГЗ, възлизат на над 350 000 EUR.

Програма Gateway помага на европейския бизнес в Япония и Корея

От 2 юни 2008 г. програмата на ЕС Gateway предлага професионални консултации и обучения за компании, които искат да правят бизнес в Япония и Корея, както и да участват в едноседмични бизнес събития в двете държави.

Регламент за методите за изпитване по REACH

Днес в Официален вестник на 739 страници се разпростира Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Това е типичен пример на изпълнителен регламент, въвеждащ детайлна регулация в изпълнение на базовия регламент на Европейския парламент и Съвета. Процедурата по комитология за приемане на изпълнителния регламент е по чл. 5а на Решение 1999/468/ЕО.