Daily Archives: 3 юли 2008

Взривът на боеприпаси в София

Който го е преживял отблизо, ще го помни. Погледнато систематично, ето какво казват международните организации по въпроса:

Докладът AMMUNITION STOCKS: PROMOTING SAFE AND SECURE STORAGE AND DISPOSAL на SEESAC посочва най-честите причини за подобни инциденти:

• Влошаване на физическото или химическото състояние на амунициите и експлозивите;
• Опасни практики на складиране или опасна инфраструктура;
• Опасни практики на третиране и транспорт
• Умишлен саботаж.

Докладът на ОССЕ Security risks arising from Stockpiles of Conventional Ammunition, Explosive Material, and Detonating Devices in surplus and/or awaiting destruction in the OSCE area посочва 13 индикатора за оценка на риска от съхраняване на амуниции и експлозиви.

Не на последно място – Наръчник на NATO – MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES. Много ми интересно да видя стандартните оперативни процедури за обекта в Челопечене така, както са описани в част V на глава 7 от наръчника. Използвам случая да напомня на българската държава, че дължи доклад за случилото се пред „NATO Group of Experts on the Safety Aspects of Transportation and Storage of Military Ammunition and Explosives (AC/258)“.

Като заключение методологии ИМА, приложение НЯМА.

Що се отнася до мерките за гражданска защита възпроизвеждам част от текста на чл. 3 от Решение на Съвета 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на общностен механизъм за гражданска защита :

„1. „сериозна извънредна ситуация“ означава всяка ситуация, която има или може да има неблагоприятно въздействие върху хората, околната среда или имуществото и в резултат на която може да бъде поискана помощ по линия на механизма;

2. „реагиране“ означава всяко действие, предприето в съответствие с механизма по време на сериозна извънредна ситуация или след нея, насочено към овладяване на нейните непосредствените последствия;

3. „готовност“ означава състояние на подготвеност и способност на човешките и материалните ресурси за ефективно бързо реагиране при извънредна ситуация, което е постигнато в резултат на предварително предприети действия;

4. „ранно предупреждение“ означава своевременно и ефективно предоставяне на информация, което позволява да се предприемат действия за избягване или намаляване на рисковете и за осигуряване на готовност за ефективно реагиране;“

Без коментар.

Предложение за директива относно принципа на равно третиране

В контекста на някои събития от последните дни в България – предложение на ЕК за Директива относно принципа на равно третиране на лицата независимо от религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Директивата въвежда хоризонтален подход в защитата срещу дискриминация и вече ще обхваща редица области на обществения живот, а не само трудовоправните и приравнените към тях отношения.

Обновена социална програма на ЕК

Европейската комисия представя своята обновена социална програма. Пакетът съдържа 19 инициативи в сферата на заетостта и социалните въпроси, образованието и младежта, здравеопазването, информационното общество и икономиката. Включени са мерки и предложения за законодателство в следните области:

1. Подготовка за утрешния ден: децата и младежта

2. Инвестиране в хората: управление на промяната

3. Подкрепа за по-дълъг и в по-добро здраве живот

4. Борба с дискриминацията

5. Укрепване на инструментите

6. Изготвяне на международната програма

7. Борба с бедността и социалното изключване

Директива относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Европейската комисия предлага Директива относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Основните правила:

• Пациентите имат право на лечение в чужбина и на възстановяване на средствата до размера на сумите, които биха получили в родината си. Директивата определя начина на упражняване на тези права, включително ограниченията, които държавите-членки биха могли да наложат на такова лечение в чужбина, както и нивото на финансовото му обезпечаване. (Очаква се тази разпоредба да породи дискусии в Съвета на ЕС относно безусловния характер на разпоредбата и липсата на изискване за предварително разрешаване на лечението от изпращащата държава).
• Предвижда се отговорност за държавите членки за здравното обслужване, предоставяно на тяхна територия. Пациентите трябва да са уверени, че стандартите за качество и безопасност на получаваното в друга държава-членка лечение подлежат на редовно наблюдение и се основават на добри медицински практики.
• Директивата дава основа за по-нататъшното подпомагане на развитието на Европейските референтни мрежи, които ще свързват на доброволен принцип високо специализирани центрове в различни държави-членки.
• Оценката на технологиите в здравеопазването.
• Въвеждане на форми и норми на действие за дейностите по „е-Здраве“.