Daily Archives: 8 юли 2008

Регламент включва въздушния транспорт в търговията с вредни емисии

Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха компромис за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. От 2012 година всички полети, пристигащи или заминаващи от летищата в ЕС (включително междуконтиненталните полети), ще бъдат включени към европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

85% от квотите за емисии ще бъдат разпределени безплатно, докато 15% ще бъдат продадени чрез търг.

Целите за намаляване на емисиите ще бъдат изчислени на база средните годишни емисии на авиационните компании за периода 2004 – 2006 г. По време на първия период (2012 г.) емисиите от авиацията трябва да бъдат намалени с 3%, докато по време на втория период (от 2013 г.) целта е да се постигне намаляване с 5%. Тези стойности могат да бъдат преизчислени на по-късен етап в рамките на общо преразглеждане на схемата за търговия с квоти

Полетите с научноизследователска цел, както и малките авиационни компании (с малки емисии на парникови газове), са изключени от схемата. В системата обаче ще се включат полетите на правителствените самолети в ЕС.

Нов общ регламент за групово освобождаване

Европейската комисия прие нов общ регламент за групово освобождаване по отношение на редица мерки на държавна помощ. С регламента се дава автоматично одобрение за редица мерки за помощ, като по този начин се позволява на държавите-членки да предоставят държавна помощ, без предварително да уведомяват ЕК за това.

С новия общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) се обединяват в един текст и се хармонизират правилата, които преди съществуваха в пет отделни регламента, и се разширяват категориите държавна помощ, за които се прилага освобождаване.

Мерките за помощ, които не са включени в ОРГО, не са непременно незаконни. За тях просто ще остане да важи традиционното изискване за уведомяване: Комисията ще разглежда тези уведомления въз основа на съществуващите насоки и рамки.

Категориите помощи, разрешени от ОРГО, са:

 • за инвестиции за МСП и за заетост;
 • за малки предприятия, новосъздадени от жени предприемачи;
 • за консултантски услуги за МСП;
 • за участие на МСП в панаири;
 • за предоставяне на рисков капитал;
 • за научни изследвания и развойна дейност;
 • за проучвания за технически възможности за реализиране;
 • за разходи по придобиване на права за индустриална собственост за МСП;
 • за научни изследвания и развойна дейност в сектора на селското стопанство и рибарството;
 • за нови иновативни предприятия;
 • за консултантски услуги за иновации и за услуги за подкрепа на иновациите;
 • за временно наемане на висококвалифициран персонал;
 • за обучение;
 • за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати;
 • за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати;
 • за компенсиране на допълнителните разходи за наемане на работници с увреждания;
 • за регионални инвестиции и за заетост;
 • за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони;
 • за инвестиции за надвишаване на стандартите на Общността за опазване на околната среда;
 • за придобиване на транспортни средства, които надхвърлят стандартите на Общността за опазване на околната среда;
 • за ранно адаптиране към бъдещите екологични стандарти за МСП;
 • за инвестиции в мерки за спестяване на енергия;
 • за инвестиции във високоефективно комбинирано производство на енергия;
 • за инвестиции в насърчаването на добив на енергия от възобновяеми източници;
 • за проучвания във връзка с околната среда;
 • за околната среда под формата на данъчни облекчения.