Daily Archives: 17 юли 2008

ЕК предлага увеличаване на акциза за тютюна и тютюневите изделия

ЕК предлага нови, по-високи размери на минималния акциз за тютюна и тютюневите изделия, които да влязат в сила постепенно до 2014 г.

В случай, че предложението бъде прието, акцизът ще се увеличи до 63% от среднопретеглената цена на цигарите през 2014 г., но не по-малко от 90 евро за 1000 цигари.

Изменение на правилата за работа на Омбудсмана

С Решение на Европейския парламент се правят изменения на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана.

Промените са свързани с работата с класифицирана информация, сигналната функция на Омбудсмана при установяване на нарушения, правила относно сътрудничеството на Омбудсмана със сходни органи и други институции в държавите членки.