Daily Archives: 22 юли 2008

Спор за нарушение на правилата за регистрация на адвокатските дружества

Адвокатски дружества са поискали от Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе дали практиката чуждестранни адвокатски сдружения да се регистрират като търговски дружества в Република България не противоречи на Закона за адвокатурата и Закона за защита на конкуренцията. Представителите на чуждестранните адвокатски дружества твърдят, че КЗК не е компетентна да се произнесе, доколкото става дума за твърдяни нарушения на Закона за адвокатурата.

За съжаление не е достъпна жалбата на българските дружества, така че разполагам само с информацията от медиите. Не знам дали и доколко са обсъдени в нея или във възраженията на ответната страна въпросите относно общностната правна уредба на въпроса.

Според чл. 11, т. 2 на Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията, адвокатите от една групова практика в държавата по произход могат да регистрират клон или представителство на тяхната група в приемащата държава-членка.

Ако обаче правилата на държавата по произход са несъвместими с основополагащите правила в приемащата държава, се прилагат правилата в приемащата държава доколкото спазването им е оправдано от гледна точка на обществения интерес с оглед защитата на клиента и на трети лица.

Т. 2 на чл. 11 от Директива 98/5/ЕО предвижда, че всяка държава-членка разрешава на двама или повече адвокати от една и съща група или от една и съща държава-членка по произход, които практикуват на нейна територия под професионалното звание по произход, достъп до форма на съвместна практика. Условията и редът, по който тези адвокати упражняват съвместна практика в приемащата държава-членка, се уреждат от законите, правилниците и наредбите на тази държава-членка.

Приемащата държава е длъжна да приема необходимите мерки за допускане на съвместна практика между няколко адвокати от различни държави-членки, които практикуват под професионалното звание по произход.

В случай, че приемащата държава забранява на адвокати, които практикуват под съответното професионално звание, да упражняват адвокатската професия в група, в която има лица извън професията, то тази държава може да откаже на адвокат, вписан под професионалното звание по произход, да практикува на нейна територия в качеството си на член на своята група, ако тя включва такива лица.

Приема се, че групата включва лица извън професията ако:
– капиталът на групата изцяло или отчасти се държи от, или
– фирмата, под която се извършва дейността, се използва от, или
– правото на вземане на решения, фактически или юридически, се упражнява от лица, които нямат качеството на адвокат.

Директивата съдържа задължение за държавите-членки да определят, компетентните органи, оправомощени да разглеждат молбите и да вземат решенията, посочени в нея.

Така от гледна точка на правото на общностите правният спор поражда няколко допълнителни въпроси:

  • Предвижда ли Законът за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г.) ред, който да позволява допускане на съвместна практика между няколко адвокати от различни държави-членки, които практикуват под професионалното звание по произход?
  • Съставлява ли регистрацията на търговски дружества от чуждестранни адвокатски сдружения опит за заобикаляне на законодателството на приемащата държава членка – т.е. Република България, по смисъла на чл. 13 от Директива 98/5/ЕО?
  • Изпълнил ли е Висшият адвокатски съвет задължението си по чл. 13 от Директива 98/5/ЕО в случай, че е сезиран за подобно нарушение?

Това са въпросите, върху които си заслужава да се разсъждава от гледна точка на общностната правна уредба на свободата за предоставяне на адвокатски услуги.

Предстои да видим решението на КЗК.