Daily Archives: 24 юли 2008

Конкретни нередности по индикативните показатели

Тук съм обобщил някои от нередностите и нарушенията, които е установила Европейската комисия по 6-те индикативни показателя. Те се съдържат в техническия анекс към доклада по механизма за сътрудничество и проверка от 23.07.2008 г. (няма версия на български език).

1. Промени в Конституцията, с които да бъде премахната всякаква двусмисленост по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

 • Инспекторатът на ВСС извършва проверки само по сигнали или по план, но не и проверки по собствена инициатива.

2. По-прозрачен и ефикасен съдебен процес посредством приемането и прилагането на нов закон за съдебната власт и нов граждански процесуален кодекс. Ефект върху върху досъдебната фаза на наказателното производство.

 • Необходимо е българските власти да осигурят публикуването на съдебните решения на всички съдилища.
 • Наказателният кодекс не отговаря на реалността по отношение на съвременните [видове] престъпления.
 • Необходим е по-ефективен парламентарен контрол върху дейността на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
 • Необходимо е осигуряването на достатъчни механизми за контрол върху ДАНС от прокурорите – господари на досъдебното производство.

3. Продължаване на реформата на съдебната власт с цел подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността. Оценка на ефекта от тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.

 • Необходимо е подобряване на процедурите за подбор в съдебната система.
 • Методологията за оценка на представянето се фокусира върху количествени, а не качествени критерии.

4. Професионални, безпристрастни разследвания на твърдения за корупция на високо равнище. Вътрешни инспекции на публичните институции и публикуване на данни за имуществото на високопоставени държавни длъжностни лица.

 • Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет не изпълнява своите задължения.
 • Обвиненията, свързани с корупция на изборни органи на власт, висши държавни служители или магистрати представляват минимален дял от установените и ефективно наказани престъпления.
 • Нарушават се етичните стандарти и професионалната почтеност на адвокатите, особено по отношение на търговското право.
 • Недостатъчният персонал на Сметната плата не дава възможност да се извършат задълбочени одити на декларациите за имуществото и доходите (10000 задължени лица за 2007 г.), както и да се контролира финансирането на политическите партии (359 за 2007).

5. По-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, и по-специално на границите и на равнище местно управление.

 • Недостатъчно и снизходително наказване на престъпления, свързани с купуването на гласове на местнитте избори, както и отказ напълно да се признае проблема.
 • Необходимо е да се обърне внимание на други области с висока степен на корупционен риск: обществените поръчки, предоставянето на концесии, аутсорсинг на обществени услуги, приватизация, публично-частни партньорства, замени на гори и земеделски земи.

6. Стратегия за борба с организираната престъпност, съсредоточена върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и върху систематичното конфискуване на имущество на лица, извършващи престъпления. Докладване за новите и текущите разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди в тези области.

 • Броят на наказателните дела, свързани с организираната престъпност, остава нисък.
 • Механизмите за конфискация на имущество, придобито по престъпен начин и борбата с прането на пари са изключително неефикасни.
 • Министерството на вътрешните работи се нуждае от дълбоки реформи.