Решение на КЗК за адвокатските дружества

Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла по искането на редица водещи български адвокатски дружества срещу представителства на чуждестранни адвокатски дружества, регистрирани като клонове или търговски дружества в България.

Вече обърнах внимание на общностноправната уредба на адвокатските услуги.

От решението на КЗК се разбира, че някои от ответните страни по производството са направили възражение за приложението на Директива 98/5/ЕО, и по-конкретно член 11 от нея. Те твърдят, че „единствената възможна форма за регистрация на клон на чуждестранно дружество в България е по реда на Търговския закон“, както и че „разпоредбата на чл. 59 от ЗА, противоречи на европейското право“.

КЗК правилно посочва, че спорът не следва да се препрати за решаване от Европейската комисия, каквото искане е постъпило.

Наред с другите доводи на молителите и ответните страни, КЗК разсъждава върху цитираното от страните общностно законодателство и по-конкретно чл. 11 на Директива 98/5/ЕО.

Според КЗК:
„Чл. 11 (1) изрично допуска съвместна практика на адвокати под професионално звание по произход в приемащата държава членка, [но] се посочва, че когато основополагащи правила, които уреждат дейността на тази група в държавата-членка по произход, са несъвместими с основополагащите правила, произтичащи от законите, правилниците и наредбите на приемащата държава-членка, последните имат предимство, доколкото спазването им е оправдано от гледна точка на обществения интерес с оглед защитата на клиента и на трети лица.

Такъв е и духът на директивата, доколкото в преамбюла й се посочва, че тя не се стреми нито да промени правилата, уреждащи професията в приемащата държава, нито да освободи адвоката от спазването на тези правила“ и „адвокатите „следва да се подчинят на задължението за вписване при компетентния орган на приемащата държава -членка“.

Следователно, на първо място по подобие на ЗА и тази директива предвижда, че адвокатите, респ. сдруженията на адвокати, следва да са надлежно регистрирани по националното законодателство.

Директивата предвижда, че при противоречие между реда за осъществяване на адвокатска дейност в държавата по произход и реда, в приемащата държава, превес има вторият ред, доколкото така се обезпечава защитата на обществения интерес.“


КЗК не разбира, че става дума за различни хипотези. Първо, чл. 11, пара. 1 се отнася до правната възможност да се регистрира клон или представителство в друга държава членка, когато един или няколко адвокати от една група желаят да практикуват чрез такъв клон или представителство в приемащата държава. Второ, посочените ограничения са възможни само ако се засягат основополагащи разпоредби на националното право на приемащата държава и ако (а не доколкото!!!) те обезпечават обществения интерес с оглед (забележете!!!) защитата на клиента и на трети лица.

КЗК очевидно спира да чете на параграф 1 на член 11 от Директива 98/5/ЕО. Защото, както вече посочих в предишния пост, параграф 2 гласи:

„2) Всяка държава-членка разрешава на двама или повече адвокати от една и съща група или от една и съща държава-членка по произход, които практикуват на нейна територия под професионалното звание по произход, достъп до форма на съвместна практика. (…) Условията и редът, по който тези адвокати упражняват съвместна практика в приемащата държава-членка, се уреждат от законите, правилниците и наредбите на тази държава-членка.“

Чл. 11, пара. 3:

„3) Приемащата държава-членка приема необходимите мерки за допускане на съвместна практика и:
a) между няколко адвокати от различни държави-членки, които практикуват под професионалното звание по произход;
б) между един или повече адвокати, посочени в буква а), и един или повече адвокати от приемащата държава-членка.“

Дотук директивата се занимава с правната възможност за съвместна практика на адвокати под професионалното звание в приемащата държава-членка.

Това, което буди в мен недоумение, е липсата на правен анализ от КЗК на чл. 12 от директивата:

„Член 12

Фирма на групата

Независимо от условията и реда, по който адвокатите практикуват в приемащата държава-членка под професионалното звание по произход, те могат да използват фирмата на всяка група, в която членуват в своята държава-членка по произход.

Приемащата държава-членка може да поиска освен посочената в първа алинея фирма, да се посочат правният статут на групата в държавата-членка по произход и/или имената на членовете на групата, които практикуват в приемащата държава-членка.“

Що се отнася до духа на директивата, припомням на КЗ позоваване 15 от преамбюла на 98/5/ЕО:

„(15) като имат предвид, че поради икономически и професионални съображения, в Общността се налага тенденцията за съвместна практика на адвокати, включително под формата на сдружаване; като имат предвид, че обстоятелството на съвместна практика в държавата-членка по произход не следва да се използва като претекст за недопускане или затрудняване на адвокатите от такава група да се установят в приемащата държава-членка; (…)“.

В заключение – нека бъда разбран правилно. Най-вероятно има нарушение на правилата на ЗЗК, но Закона за адвокатурата в сегашния си вид явно не съответства на изискванията на Директива 98/5/ЕО. Не е правомощие на КЗК да преценява духа на директивата; в случай, че има спор за тълкуването на общностното право. При положение, че ответните страни обжалват решението пред ВАС, следва да се поиска произнасяне на СЕО относно тълкуването на чл. 11 – чл. 13 от Директива 98/5/ЕО. ВАС е длъжен да поиска даване на преюдициално заключение при разглеждане на делото в петчленен състав (арг, чл. 43 ЗЗК, чл. 145 и сл. АПК, вр. чл. 234 ДЕО).

Не ми се струва удачно всеки път да се търси тълкуване на общностното право от СЕО като последна мярка, когато е явно, че има спор за тълкуването му. Отделен е въпросът как се създава институционален капацитет за прилагане на общностното право от решаващ орган по правен спор.

ЕК впрочем може да бъде сезирана в случая за неизпълнение на  общностното законодателство (чл. 226 и следващите ДЕО).

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s