Monthly Archives: юли 2008

Пакет от мерки за по-екологичен транспорт

Европейската комисия предлага пакет от мерки за екологизиране на транспорта.

Най-важното в пакета е поставената цел за включване на всички външни разходи включително изменението на климата, замърсяването на местно ниво, шума и задръстванията, в цената на транспорта.

Предвижда се установяването на рамка, която да позволи на държавите-членки да изчисляват и изменят пътните такси в зависимост от замърсяването на въздуха и шума от емисиите при движението и нивата на задръствания в пиковите часове. Според предложението на ЕК пътните такси трябва да се събират чрез електронни системи, а всички приходи трябва да се използват за проекти за намаляване на отрицателните последици от транспорта като научни изследвания и развитие на по-екологично чисти енергийно ефективни превозни средства. Предложението не обхваща транспорта на пътници поради приложението на принципа на субсидиарност.

В съобщението относно намаляването на шума при железопътния транспорт се определят стъпките за намаляване с 50 % на шума от товарните влакове.

Пакетът от мерки е много амбициозен, а Комисията се стреми да постигне приемането му от ЕП и Съвета на ЕС и влизането му в сила до 2011 г.

Регламент включва въздушния транспорт в търговията с вредни емисии

Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха компромис за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. От 2012 година всички полети, пристигащи или заминаващи от летищата в ЕС (включително междуконтиненталните полети), ще бъдат включени към европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

85% от квотите за емисии ще бъдат разпределени безплатно, докато 15% ще бъдат продадени чрез търг.

Целите за намаляване на емисиите ще бъдат изчислени на база средните годишни емисии на авиационните компании за периода 2004 – 2006 г. По време на първия период (2012 г.) емисиите от авиацията трябва да бъдат намалени с 3%, докато по време на втория период (от 2013 г.) целта е да се постигне намаляване с 5%. Тези стойности могат да бъдат преизчислени на по-късен етап в рамките на общо преразглеждане на схемата за търговия с квоти

Полетите с научноизследователска цел, както и малките авиационни компании (с малки емисии на парникови газове), са изключени от схемата. В системата обаче ще се включат полетите на правителствените самолети в ЕС.

Нов общ регламент за групово освобождаване

Европейската комисия прие нов общ регламент за групово освобождаване по отношение на редица мерки на държавна помощ. С регламента се дава автоматично одобрение за редица мерки за помощ, като по този начин се позволява на държавите-членки да предоставят държавна помощ, без предварително да уведомяват ЕК за това.

С новия общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) се обединяват в един текст и се хармонизират правилата, които преди съществуваха в пет отделни регламента, и се разширяват категориите държавна помощ, за които се прилага освобождаване.

Мерките за помощ, които не са включени в ОРГО, не са непременно незаконни. За тях просто ще остане да важи традиционното изискване за уведомяване: Комисията ще разглежда тези уведомления въз основа на съществуващите насоки и рамки.

Категориите помощи, разрешени от ОРГО, са:

 • за инвестиции за МСП и за заетост;
 • за малки предприятия, новосъздадени от жени предприемачи;
 • за консултантски услуги за МСП;
 • за участие на МСП в панаири;
 • за предоставяне на рисков капитал;
 • за научни изследвания и развойна дейност;
 • за проучвания за технически възможности за реализиране;
 • за разходи по придобиване на права за индустриална собственост за МСП;
 • за научни изследвания и развойна дейност в сектора на селското стопанство и рибарството;
 • за нови иновативни предприятия;
 • за консултантски услуги за иновации и за услуги за подкрепа на иновациите;
 • за временно наемане на висококвалифициран персонал;
 • за обучение;
 • за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати;
 • за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати;
 • за компенсиране на допълнителните разходи за наемане на работници с увреждания;
 • за регионални инвестиции и за заетост;
 • за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони;
 • за инвестиции за надвишаване на стандартите на Общността за опазване на околната среда;
 • за придобиване на транспортни средства, които надхвърлят стандартите на Общността за опазване на околната среда;
 • за ранно адаптиране към бъдещите екологични стандарти за МСП;
 • за инвестиции в мерки за спестяване на енергия;
 • за инвестиции във високоефективно комбинирано производство на енергия;
 • за инвестиции в насърчаването на добив на енергия от възобновяеми източници;
 • за проучвания във връзка с околната среда;
 • за околната среда под формата на данъчни облекчения.

Доклад за програмата от Хага

Програмата от Хага за засилване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз засяга всички аспекти на политиките, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие, включително техните външнополитически измерения. По-конкретно това включва основните права и гражданството; убежището и имиграцията; управлението на границите; интеграцията; борбата срещу тероризма и организираната престъпност; съдебното и полицейско сътрудничество; гражданското право. Планът за действие към Програмата от Хага предвижда специфичните приоритети, върху които следва да се съсредоточат усилията през следващите години.

Докладът на Европейската комисия наблюдава приемането на мерките,
предвидени в програмата от Хага
, както на институционално равнище, така и тяхното прилагане на национално равнище.

Общата цялостна оценка е твърде незадоволителна.

Задоволителни постижения според ЕК има в областите:

 • политика в областта на миграцията и границите;
 • създаване на атмосфера на увереност и взаимно доверие;
 • съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

Постигнатите резултати са незадоволителни по отношение на:

 • визова политика;
 • споделяне на информация между правоприлагащите и съдебни власти;
 • предотварятване и борба с организираната престъпност;
 • управление на кризи в рамките на Европейския съюз;
 • полицейско и митническо сътрудничество;
 • съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Независимостта на ЕЦБ в практиката

Паричната политика на еврозоната е от изключителната компетентност на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) – виж чл. 105, пар. 2 и следващите ДЕО. Вече е ставало дума, че при осъществяване на своите задължения членовете на управителните органи на ЕЦБ и ЕСЦБ нямат право да искат или приемат указания от институции или органи на общността, от правителствата на държави членки или други органи (чл. 108 ДЕО и чл. 7 от Протокола за Статута на ЕСЦБ и ЕЦБ).

Никола Саркози, президент на Франция, си задава въпроса дали е разумно основният лихвен процент на еврозоната да е 4,25%, при положение, че в САЩ е 2%.

Жозе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия отвръща, че има повече доверие в позицията на централните банкери (по въпроса), отколкото в тази на политиците, които са изложени на краткосрочен политически натиск.

Не мисля, че тук е най-важен въпросът за доверието. Подобни изказвания (като на Саркози) нарушават принципа за абсолютна и безусловна независимост на ЕСЦБ и ЕЦБ, неразривна част от институционалната уредба на еврозоната. Създава се съмнение за компетентността и независимостта на взетите решения. Това е недопустимо.

От теоретична гледна точка обосновка на този принцип и неговото значение в практиката може да се открие в книгата на Alex Cukierman – Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory.

Взривът на боеприпаси в София

Който го е преживял отблизо, ще го помни. Погледнато систематично, ето какво казват международните организации по въпроса:

Докладът AMMUNITION STOCKS: PROMOTING SAFE AND SECURE STORAGE AND DISPOSAL на SEESAC посочва най-честите причини за подобни инциденти:

• Влошаване на физическото или химическото състояние на амунициите и експлозивите;
• Опасни практики на складиране или опасна инфраструктура;
• Опасни практики на третиране и транспорт
• Умишлен саботаж.

Докладът на ОССЕ Security risks arising from Stockpiles of Conventional Ammunition, Explosive Material, and Detonating Devices in surplus and/or awaiting destruction in the OSCE area посочва 13 индикатора за оценка на риска от съхраняване на амуниции и експлозиви.

Не на последно място – Наръчник на NATO – MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES. Много ми интересно да видя стандартните оперативни процедури за обекта в Челопечене така, както са описани в част V на глава 7 от наръчника. Използвам случая да напомня на българската държава, че дължи доклад за случилото се пред „NATO Group of Experts on the Safety Aspects of Transportation and Storage of Military Ammunition and Explosives (AC/258)“.

Като заключение методологии ИМА, приложение НЯМА.

Що се отнася до мерките за гражданска защита възпроизвеждам част от текста на чл. 3 от Решение на Съвета 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на общностен механизъм за гражданска защита :

„1. „сериозна извънредна ситуация“ означава всяка ситуация, която има или може да има неблагоприятно въздействие върху хората, околната среда или имуществото и в резултат на която може да бъде поискана помощ по линия на механизма;

2. „реагиране“ означава всяко действие, предприето в съответствие с механизма по време на сериозна извънредна ситуация или след нея, насочено към овладяване на нейните непосредствените последствия;

3. „готовност“ означава състояние на подготвеност и способност на човешките и материалните ресурси за ефективно бързо реагиране при извънредна ситуация, което е постигнато в резултат на предварително предприети действия;

4. „ранно предупреждение“ означава своевременно и ефективно предоставяне на информация, което позволява да се предприемат действия за избягване или намаляване на рисковете и за осигуряване на готовност за ефективно реагиране;“

Без коментар.

Предложение за директива относно принципа на равно третиране

В контекста на някои събития от последните дни в България – предложение на ЕК за Директива относно принципа на равно третиране на лицата независимо от религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Директивата въвежда хоризонтален подход в защитата срещу дискриминация и вече ще обхваща редица области на обществения живот, а не само трудовоправните и приравнените към тях отношения.

Обновена социална програма на ЕК

Европейската комисия представя своята обновена социална програма. Пакетът съдържа 19 инициативи в сферата на заетостта и социалните въпроси, образованието и младежта, здравеопазването, информационното общество и икономиката. Включени са мерки и предложения за законодателство в следните области:

1. Подготовка за утрешния ден: децата и младежта

2. Инвестиране в хората: управление на промяната

3. Подкрепа за по-дълъг и в по-добро здраве живот

4. Борба с дискриминацията

5. Укрепване на инструментите

6. Изготвяне на международната програма

7. Борба с бедността и социалното изключване

Директива относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Европейската комисия предлага Директива относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Основните правила:

• Пациентите имат право на лечение в чужбина и на възстановяване на средствата до размера на сумите, които биха получили в родината си. Директивата определя начина на упражняване на тези права, включително ограниченията, които държавите-членки биха могли да наложат на такова лечение в чужбина, както и нивото на финансовото му обезпечаване. (Очаква се тази разпоредба да породи дискусии в Съвета на ЕС относно безусловния характер на разпоредбата и липсата на изискване за предварително разрешаване на лечението от изпращащата държава).
• Предвижда се отговорност за държавите членки за здравното обслужване, предоставяно на тяхна територия. Пациентите трябва да са уверени, че стандартите за качество и безопасност на получаваното в друга държава-членка лечение подлежат на редовно наблюдение и се основават на добри медицински практики.
• Директивата дава основа за по-нататъшното подпомагане на развитието на Европейските референтни мрежи, които ще свързват на доброволен принцип високо специализирани центрове в различни държави-членки.
• Оценката на технологиите в здравеопазването.
• Въвеждане на форми и норми на действие за дейностите по „е-Здраве“.

Нова процедура за споразумение по делата за картели

Днес в Официален вестник – изменение на Регламент (ЕО) 773/2004 относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели.

Целта е да се ускори процедурата и евентуално да се намали санкцията за извършеното нарушение (10% от предвидената санкция).